Πρόταση μας για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης -συνεδρίαση στην Σαντορίνη 25/5/2013- «Ραγδαία διάβρωση της ακτής Πλατύς Γυαλός Σίφνου»

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ να θέσουμε προς συζήτηση:

2. Το δεύτερο θέμα αφορά στην ραγδαία διάβρωση της ακτής Πλατύς Γυαλός Σίφνου ως αποτέλεσμα έργου που υλοποιήθηκε από την τότε Νομαρχία. Η διάβρωση προχωράει με πολύ γρήγορο ρυθμό και πλέον έχει προκαλέσει ζημιά όχι μόνο στην ακτή αλλά και σε κτίσματα και η κατάσταση θα επιδεινωθεί, με δεδομένη την μορφή της ακτής και τις τάσεις διάβρωσης.

2. Σοβαρή διάβρωση ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου λόγω κακής εκτέλεσης έργου

Ήδη στις 21 Μαίου 2011 είχα υποβάλει προς την Περιφερειακή Αρχή επερώτηση για τα θέματα διάβρωσης ακτών και ιδιαίτερα της ακτής Πλατύ Γυαλός Σίφνου ως αποτέλεσμα κακής εκτέλεσης έργου με χρηματοδότηση μάλιστα του έργου από ευρωπαϊκούς κι εθνικούς πόρους. Με δεδομένο ότι από τότε η κατάσταση έχει χειροτερεύσει και έχουν ήδη προκληθεί βλάβες όχι μόνο στην ακτή και το περιβάλλον αλλά και σε κτίσματα στην ακτή και η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία, θέτω το θέμα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 25/5/2013 στην Σαντορίνη.

ΟΑ_Α.ΕΠ. 4/ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ (7η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου)

Επερώτηση (21 Μαΐου 2011) Συνέχεια

Συνεδρίαση της 16.3.2013

Η τοποθέτηση του Οικολογικού Ανέμου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης δημόσιου Ακινήτου για το ακίνητο στα Αφάντου της Ρόδου»

Στις σελίδες 17-19 της επισυναπτόμενης απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 23_16_3_2013_Afantou

Επιτέλους μια δημιουργική και ουσιαστική πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα θέματα της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, με ουσιαστική συμβολή και του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου, μετά από μια πραγματικά δημιουργική συζήτηση, πήρε αποφάσεις που μπορεί να ανοίξουν το δρόμο σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στο Ν. Αιγαίο στα θέματα της ανανεώσιμης ενέργειας, σε μια εποχή που χρειάζονται νέες στρατηγικές και πρακτικές για να μπορέσει να επιβιώσει η νησιωτική μας περιφέρεια σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης της χώρας. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ νοιώθει ικανοποίηση που έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη νέα στρατηγική τόσο με τις παρεμβάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και μέσα από την συστηματική συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες.

Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου κατά την 12η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που είναι αρνητική για την συγκεκριμένη επένδυση «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) των εταιρειών: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW». Συνέχεια

Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60) ατόμων

«Με την αριθ.10/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 2ης συνεδρίασης της 31-1-2011 και στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2011, εγκρίθηκαν οι πίνακες που αφορούσαν στο αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

Όπως μας ανακοινώθηκε με το αριθ. 29099/16-6-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ, με την αριθ.28441/14-6-2011 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκε για την Π.Ν. Αιγαίου η απασχόληση 60 ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο ο καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ θα γίνει από το Περιφερειακό Συμβούλιο, επί τη βάσει των αιτημάτων του εποχιακού προσωπικού που είχαν σταλεί στο Υπουργείο προς έγκριση.

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης

Έγκριση Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2011

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως αυτό απεικονίζεται στους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον τριετή προϋπολογισμό 2011-2013  των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου όπως αυτός απεικονίζεται στους επισυναπτόμενους αναλυτικούς πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Γ. Εγκρίνει τους πίνακες κωδικών ως δεκτικών εκδόσεων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Aναλυτικά η απόφαση σε μορφή PDF

Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου στην Ρόδο

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί στην Ρόδο στης 28 Απριλίου 2011.

Aναλυτικά η απόφαση σε μορφή PDF

Ορισμός δύο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Ρόδου – Κω – Κυκλάδων

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ορίζει ως εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Δ.Σ. των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους:

 1. Για  το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Ρόδου την κα Μουτάφη Δέσποινα και τον κ. Παλλά Εμμανουήλ
 2. Για το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Κω την κα Κυπραίου Μαρία και τον κ. Βαρκά Θεοδόσιο
 3. Για το Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Κυκλάδων τον  κ. Θεόφιλο Λάζαρο και τον κ. Σιγάλα Ευάγγελο
Aναλυτικά η απόφαση σε μορφή PDF

Προσχώρηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο σύμφωνο των νησιών (ΔΑΦΝΗ)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει την προσχώρηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Σύμφωνο των Νησιών και εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Πουσσαίο να συμμετάσχει στην εκδήλωση της οριστικής υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την 12η Απριλίου 2011 και να υπογράψει τη σχετική φόρμα προσχώρησης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Σύμφωνο των Νησιών θα γίνει με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 • Να πετύχει και να υπερβεί το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον 20% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή της έως το 2020,
 • Να υποβάλει  Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για την περιοχή της το οποίο θα περιλαμβάνει και Απογραφή των Αερίων Εκπομπών, που θα περιγράφει πως θα επιτευχθούν οι στόχοι, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής,
 • Να υποβάλλει μια έκθεση υλοποίησης τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για αξιολόγηση, παρακολούθηση και έγκριση. Η πρώτη έκθεση υλοποίησης θα υποβληθεί πριν το τέλος του προγράμματος ISLE-PACT,
 • Να διοργανώνει Ημερίδες Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τα άμεσα οφέλη και τις ευκαιρίες από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, την εξοικονόμηση και την διείσδυση των ΑΠΕ,
 • Να ενημερώνει τακτικά τα τοπικά Μ.Μ.Ε. για την πρόοδο του Σχεδίου Δράσης,
 • Να συμμετέχει και να συνεισφέρει σε εκδηλώσεις που οργανώνουν Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί αλλά και ελληνικοί νησιωτικοί Δήμοι για το Σύμφωνο των Νησιών και το Σύμφωνο των Δημάρχων,
 • Να ενεργοποιήσει πόρους για επενδύσεις για την αειφορική χρήση της ενέργειας στην περιοχή της, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Νησιών.
Aναλυτικά η απόφαση σε μορφή PDF

Συμμετοχή της Περιφέρειας στο δίκτυο Αειφόρων νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 1. Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ  και τη καταβολή ποσού 10.000€ για εγγραφή.
 2. Εγκρίνει την ετήσια εισφορά ύψους 10.000€ για την προώθηση των σκοπών του Δικτύου και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του.
 3. Ορίζει ως Εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο Πουσσαίο.
Aναλυτικά η απόφαση σε μορφή PDF

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει 50 θέσεις (30 θέσεις για τις υπηρεσίες των Π.Ε. Δωδεκανήσου και 20 θέσεις για τις υπηρεσίες των Π.Ε. Κυκλάδων) πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΤΕΙ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Aναλυτικά η απόφαση σε μορφή PDF