15η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 2: Ενημέρωση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ευρώπη 2020

 • Θέμα από ημερήσια διάταξη
 • Εισήγηση
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
 • Η θέση του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
 • Ψηφοφορία: 
 • Τοποθέτηση:

  Η σημερινή συζήτηση θα πρέπει να είναι η αφετηρία διαλόγου και όχι το κλείσιμο της συζήτησης, γιατί αφορά στον κύριο ρόλο ύπαρξης της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να αφομοιωθεί από όλους μας η προβληματική που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διαμορφώσουμε μια στρατηγική που βασίζεται όχι απλώς σε επιθυμίες αλλά και σε ρεαλιστικές δυνατότητες συμμαχιών για την απο κοινού προώθηση προτάσεων στις διαμορφούμενες πολιτικές αλλά και να κάνουμε τι απαραίτητες αλλαγές στην οργάνωση της περιφέρειας, να προσαρμάσουμε τις δομές της Περιφερειακής Αρχής, του Περιφερειακού Συμβουλίου και των νησιωτικών κοινωνιών.  Στο βαθμό του εφικτού θα βοηθήσουμε και εμείς ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ αλλά και μέσω του νέου ρόλου μου ως ευρωβουλευτή και της συμμετοχής μου στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), του ρόλου μου ως ένας από τους 4 αντιπροέδρους της καθώς και μέσα από την Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο.

  Θα πρέπει, όμως, να κάνουμε κατ΄αρχάς την αυτοκριτική μας και κυρίως όσοι διαχειρίστηκαν τις δημόσιες υποθέσεις στο Ν Αιγαίο για το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τόσο σημαντικούς πόρους για να επιτευχθεί  η κοινωνική συνοχή ή και για να υπάρξει μια αντικειμενική αποτίμηση της κατάστασης που βρίσκεται η περιφέρεια από άποψη σύγκλισης μεταξύ των νησιών αλλά και στο εσωτερικό των μεγάλων νησιών. Βέβαια είναι όλο και πιο φανερό ότι και το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που προωθήθηκε απέτυχε.

  Η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να συνδυαστεί με μια ημερίδα διαβούλευσης για τα θεματα περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην οποία μπορούμε ίσως να προσκαλέσουμε και ειδικούς καθώς και συναδέλφους ευρωβουλευτές, και με τη δική μου βοήθεια. Η συζήτηση αυτών των αλλαγών στις πολιτικές όσο και στους κανονισμούς των διαφόρων ταμείων είναι θέματα πολύπλοκα που συζητιώνται αυτή την περίοδο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, με στόχο μέχρι τα τέλη του 2012, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρείας. να έχουν οριστικοποιηθεί οι κατευθύνσεις των πολιτικών αλλά και οι κανονισμοί των διαφόρων Ταμείων που θα τεθούν υπό ενιαίο Κοινοτικό Στρατηγικό Πλαίσιο.

  Σίγουρα ένα βασικό πρόβλημα είναι η υιοθέτηση νέων δεικτών περιγραφής της πραγματικής κατάστασης ως προς την βιωσιμότητα, συνοχή και απασχόληση των περιφερειών. Ο δείκτης του ΑΕΠ για παράδειγμα δεν επαρκεί. Ησυζήτηση όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει καταλήξει ακόμα σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι έντονη η συζήτηση για να περάσουμε από την απορροφητικότητα των προγραμμάτων στο κριτήριο του αποτελέσματος και των επιδόσεων  από την αξιοποίηση των πόρων των πολιτικών συνοχής. Δεν έχει σημασία μόνο πόσα χρήματα διατέθηκαν ή αν απορροφήθηκαν όλα τα διαθέσιμα χρήματα αλλά πιο σημαντικό ίσως είναι το τι έγιναν τα χρήματα που διατέθηκαν,ποια είναι τα αποτελέσματα από την διάθεση χρημάτων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης.

  Εργαλεία όπως το σύστημα κατανομής κινδύνου που συζητιέται να εφαρμοστεί για τις χώρες που εντάσσονται στον μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως σε έργα και προγράμματα που δημιουργούν θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο, ενισχύουν την τοπική οικονομία. Είναι βέβαια μια θέση που δεν είναι σίγουρο ότι θα υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Η Περιφερειακή Αρχή και το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς ώστε να διαμορφώσουν άμεσα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, με πυλώνες την βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Η έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020, είναι θέμα επιβίωσης αφού πλέον φαίνεται ότι δρομολογούνται σημαντικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης αλλά και συνοχής: θα υπογράφονται Συμβόλαια Συνεργασίας με την ΕΕ με στόχο να αναγνωρίζονται καλύτερα οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά / ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, αλλάζουν οι κανονισμοί του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας κι Αλιευτικής Πολιτικής, ενώ προσαρμόζονται και τα υπόλοιπα ταμεία στους νέους άξονες ευρωπαϊκής πολιτικής υπό ένα κοινό Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Στρατηγικό Πλαίσιο. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές αλλάζουν κι αυτό απαιτεί καλύτερη οργάνωση των περιφερειών, διάλογο, ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή διαδικασία ώστε να μπορούν να επωφεληθουν όλες οι περιοχές, ιδιαίτερα οι νησιωτικές κι ορεινές και γενικότερα όσες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα συνοχής» 

  Η νησιωτικότητα για να αποτελέσει στοιχείο κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής προϋποθέτει σαφή στρατηγική και ουσιαστική παρέμβαση των νησιωτικών περιφερειών στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και διεργασίες. Πχ ποια είναι η νησιωτική διάσταση στο εργαλείο “συνδέοντας την Ευρώπη” που μάλιστα λαμβάνει και 10 δις σε σύνολο προϋπολογισμού 50 δις από το ταμείο συνοχής, αν δεν συμπεριλάβει και τη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική ευρώπη;

  Θα ήθελα να ενημερώσω ότι έχουμε αναλάβει μαζί με άλλον έναν συνάδελφο ευρωβουλευτή από τους πράσινους μια πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί μια ομάδα ευρωβουλευτών που θα ενεργοποιηθούν για τα θέματα των νησιωτικών κοινωνικών, και ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιφέρειες.

  (α) Ενδυνάμωση συνεργασίας με άλλες περιφέρειες σε θέματα οργάνωσης, στο πλαίσιο αυτό συνεργασία με την ελληνογερμανική συνεργασία περιφερειών, δήμων και πολιτών

  (β) Δημιουργία υπηρεσιακής δομής στην περιφέρεια όχι απλώς για τα περιφερειακά προγράμματα αλλά για την ενασχόληση με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συζητήσεις σε θέματα ευρωπαϊκής περιφερειφεριακής ανάπτυξης

  (γ) Δημιουργία στο περιφερειακό συμβούλιο μιας ad hoc επιτροπής για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών, περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής

  (δ) Δημιουργία ενός Ταμείου Συνοχής στο εσωτερικό της περιφέρειας μας

  Θα ήταν καλό να συμμετάσχει εκπρόσωπος της ΠΝΑ στην ημερίδα διαβούλευσης που οργανώνει η ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο την Πέμπτη 8/3 – εγώ είμαι εισηγητής της Ομάδας των Πρασίνων για τα θέματα του Ταμείου Συνοχής – με τη συμμετοχή 23 εκπροσώπων κοινωνικών φορέων από διάφορες χώρες με θέμα ακριβώς το μέλλον των πολιτικών συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης.

  Θέλω να επισημάνω ότι αν δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές και πολιτικές είναι αδύνοτον να αξιοποιηθούν πόροι που είναι διαθέσιμοι ακόμα και στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Αναφέρω μερικά παραδείγματα:

  1. διαχείριση απορριμμάτων που προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την αξιοποίηση πόρων από ΕΣΠΑ αλλά και το ΕΚΤ αρκεί να μην σπαταλώνται σε κακά σχεδιασμένα προγράμματα
  2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με κονδύλια ύψους 500.000.000 – πόρους έχουν πάρει ναυπηγείο Δανίας, για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας 500 εργαζόμενοι που είχαν χάσει τη δουλειά τους
  3. απασχόληση νέων, ποσά περίπου 4,3 δισ ευρώ, ερώτηση στο ευρωκοινοβούλιο και διερεύνηση από τον επίτροπο περιφερειακής ανάπτυξης

  Μακροπεριφέρεια ΝΑ Μεσογείου, διακρατική συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιφερειών από χώρες της περιοχής,αξιοποιώντας και την εμπειρία του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης ΑΠΕ, βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας, προστασίας κι αποκατάστασης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, διαχείρισης υδατικών πόρων κα. Ας μην ξεχνάμε ότι περιφέρειες που συνεργάζονται σήμερα μεταξύ τους από την Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο ή την Ολλανδία ή ακόμα και οι χώρες που συμμετέχουν σήμερα στην ΕΕ μετείχαν σε αντίπαλα στρατόπεδα και πλήρωσαν με την ίδια την ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών τους στους 2 παγκόσμιους πολέμους. Ας διαμορφώσουμε μια ρεαλιστική στρατηγική αλλά με όραμα για το πως θα θέλαμε να είναι η γειτονιά μας, με τη δική μας παρέμβαση, μετά από 20-30 χρόνια.

  Τέλος θα ήθελα να ενημερώσω για δυο πρωτοβουλίες που οργανώνω ως ευρωβουλευτής αλλά αφορούν και στην περιφέρειά μας:

  – Συνεργατικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 7-8/3 στις Βρυξέλλες, θα βοηθήσει με μεταφορά εμπειριών και πληροφοριών για καλές πρακτικές, χρηματοδοτικά εργαλεία, ευρωπαϊκες πολιτικές

  – Διαβούλευση για ναυπηγεία και συμπληρωματική παραγωγή από κοινού με τα 3 Επιμελητήρια στον Πειραιά (10/3) και στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με άλλους 2 πράσινους ευρωβουλευτές στις 27-28/6

   

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: