Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΟΤΑ α και β βαθμού

Δημοσιεύτηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης ΟΤΑ α και β βαθμού στόχος του οποίου είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υπερχρεωμένων OTA και να διασφαλίζεται η δυνατότητα ικανοποίησης των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010, (συμπεριλαμβάνει τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα νέα διαχειριστικά εργαλεία, τα μέτρα ελέγχου εσόδων, δαπανών και διαφάνειας και παρέχει το πλαίσιο και τα μέσα για την ορθολογική διαχείριση των ΟΤΑ και την εξάλειψη του προβλήματος της υπερχρέωσής τους).