Αίτηση κατάθεσης εγγράφων (με βάση το άρθρο 16 του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου)

Αίτηση του Ν Χρυσόγελου για κατάθεση εγγράφων από την Περιφέρεια σχετικά με:

  • Διαπιστωτικές πράξεις για την κατάταξη του προσωπικού που μετατάχθηκε σε κενές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο/εκπαιδευτική εκπαιδευτική βαθμίδα/ειδικότητα του Οργανισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίο.  προτάσεων για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού της Περιφέρειας.
  • Έκθεση σχετικά με τους υπάρχοντες ΧΑΔΑ και στοιχεία σχετικά με την αποκατάστασή τους
  • Έκθεση για τους υπάρχοντες ακόμα στα νησιά του Ν Αιγαίου Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων, ενημερώνοντας επίσης για το ποιοι από αυτούς έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης για κλείσιμο κι αποκατάσταση, για ποιους έχει γίνει σχετική προετοιμασία από τους Δήμους και για ποιους υπάρχει σχετική βοήθεια από την Περιφέρεια ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα κλεισίματος, αποκατάστασης κι εξυγίανσης του περιβάλλοντος

ΟΑ_Kαταθ. Eγγ. 2/  Συνεδρίαση 30/08/2011)

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προς ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου τα εξής έγγραφα:

(1) Διαπιστωτικές πράξεις για την κατάταξη προσωπικού

Διαπιστωτικές πράξεις σας (και σε ηλεκτρονική μορφή τα αντίστοιχα φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, όπου δημοσιεύτηκαν) για την κατάταξη του προσωπικού που μετατάχθηκε σε κενές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο/εκπαιδευτική εκπαιδευτική βαθμίδα/ειδικότητα του Οργανισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίο.  Η γνώση αυτών των στοιχείων θα διευκολύνει  την επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού της Περιφέρειας.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 256 παρ. 1 και παρ. 2α του ν. 3852/2010 διενεργήθηκαν μετατάξεις προσωπικού οργανικών μονάδων των υπηρεσιών των τέως κρατικών Περιφερειών, των οποίων αρμοδιότητες απονέμονται στις αιρετές Περιφέρειες είτε μεμονωμένως (εθελούσιες μετατάξεις) είτε για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα (αυτοδίκαιες μετατάξεις) στις αιρετές περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας. Οι μετατάξεις αυτές διενεργήθηκαν με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα των τέως κρατικών Περιφερειών και η ισχύς των αποφάσεων αυτών αρχίζει από την 1-7-2011. Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού στις αιρετές περιφέρειες έπρεπε μέχρι 5 Ιουλίου 2011 να εκδώσετε διαπιστωτική πράξη για την κατάταξη του προσωπικού που μετατάχθηκε, σε κενές θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο/ εκπαιδευτική βαθμίδα/ειδικότητα του οικείου Πρότυπου Ενιαίου Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Περιφερειών.  Η διαπιστωτική πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(2) Έκθεση σχετικά με τους υπάρχοντες ΧΑΔΑ και στοιχεία σχετικά με την αποκατάστασή τους

Έκθεση για τους υπάρχοντες ακόμα στα νησιά του Ν Αιγαίου Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων, ενημερώνοντας επίσης για το ποιοι από αυτούς έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδότησης για κλείσιμο κι αποκατάσταση, για ποιους έχει γίνει σχετική προετοιμασία από τους Δήμους και για ποιους υπάρχει σχετική βοήθεια από την Περιφέρεια ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα κλεισίματος, αποκατάστασης κι εξυγίνασης του περιβάλλοντος. 

Αναλυτικά:

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα έχει με βάση:

– την Οδηγία 31/99 και την εναρμόνισή της στην ελληνική νομοθεσία

– την καταδίκη της χώρας μας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Νοέμβριος 2005)

– την συμφωνία ελληνικής κυβέρνησης και Ταμείου Συνοχής (Οκτώβριος 2002)

δεσμευτεί, για το σύνολο της χώρας:

(α) να έχει κλείσει, αποκαταστατήσει και εξυγιάνει μέχρι 1/7/2011 το αργότερο (μετά από πολλές παρατάσεις) ΟΛΟΥΣ τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης των Απορριμμάτων, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμου μέχρι του ποσού των 34.000 ευρώ ανά ημέρα ανά ΧΑΔΑ.

(β) να έχουν αναπτυχθεί σε όλες τις περιπτώσεις προγράμματα μείωσης, ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων ώστε σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής να καταλήγουν μόνο υπολείμματα απορριμμάτων. Όπως γνωρίζετε, είναι υποχρεωτικό έργα κατασκευής Χώρων Ταφής Απορριμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους να αφορούν σε οργανωμένες εγκαταστάσεις που δέχονται ΜΟΝΟ υπολείμματα και όχι ανεπεξέργαστα απορρίμματα, δηλαδή επιτρέπεται πλέον μόνο η κατασκευή Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και όχι Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Παράβαση των σχετικών όρων έγκρισης του έργου (όπως είναι για παράδειγμα αν οδηγούνται για ταφή τα απορρίμματα, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει ανακύκλωση και επεξεργασία του μεγαλύτερου μέρους τους), αφήνει τους Δήμους εκτεθιμένους σε μελλοντική απαίτηση της ΕΕ να επιστρέψουν το ποσό της χρηματοδότησης.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι από τον Μάρτιο 2011 έχουμε ζητήσει να καταθέσετε τα εξής έγγραφα – χωρίς να έχουμε πάρει, 5 μήνες μετά, απάντηση, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχετική νομοθεσία ότι παρόμοιες αιτήσεις εγγράφων πρέπει να λαμβάνουν απάντηση το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους προς τις αρμόδιες αρχές:

  1. Τις απόψεις που κατέθεσε η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στη διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την «Ευρώπη 2020»
  2. Αναλυτικά στοιχεία για τους ελέγχους (και τα αποτελέσματά τους) που έχει πραγματοποιήσει το Εργαστήριο Φυτο-υγειονομικού Ελέγχου στη Ρόδο από το 2007 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, με δεδομένο ότι κόστισε €805.000 και χρηματοδοτήθηκε κατά 100% με στόχο να αποτελέσει ένα από τα 3 συνολικά σύγχρονα παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, αλλά και ότι τα ποσοστά υπολειμμάτων σε εγχώρια και εισαγόμενα λαχανικά και φρούτα που κυκλοφορούν στη χώρα μας είναι υψηλά[1].
  3. Τα συμπεράσματα τυχόν ελέγχου από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την απόδοση ευθυνών σε σχέση με τις αιτίες των μεγάλων καταστροφών στην Ρόδο από τις βροχοπτώσεις, ως αποτέλεσμα και των παρεμβάσεων σε ρέματα της περιοχής.

 


[1]               Για παράδειγμα ερευνητές του Τμήματος Χημείας  του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια έρευνάς τους το 2006 αγόρασαν εγχώρια και εισαγόμενα λαχανικά, και αφού προχώρησαν στις απαραίτητες χημικές αναλύσεις, διαπίστωσαν ότι περίπου το 40% των λαχανικών που εξετάσθηκαν περιείχαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Εντοπίστηκαν υπολείμματα παραθείου και μεθυλπαραθείου, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων, θεωρούνται ιδιαιτέρως τοξικά και για αυτό και η χρήση τους στη γεωργία έχει απαγορευτεί με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο του 2003. Από τα 125 δείγματα λαχανικών που αναλύθηκαν, το 38% περιείχε υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ενώ στο 2% των δειγμάτων οι συγκεντρώσεις των φυτοφαρμάκων ήταν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Ειδικότερα, οι επιστήμονες του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου έκαναν αναλύσεις σε δείγματα 13 ειδών λαχανικών (ντομάτα, πατάτα, αγγούρι, καρότο, πιπεριές, σέλινο, μαρούλι, μελιτζάνα, κρεμμύδι, μαϊντανός, κολοκυθάκι, παντζάρι, μπρόκολο). Τα 94 δείγματα ήταν από την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Πεντάλοφος, Έδεσσα, Επανομή, Βασιλικά Χαλκιδικής, Λαγκαδά, Κρήτη, Νευροκόπι, Σκύδρα) και τα 31 ήταν εισαγόμενα (Γαλλία, Τουρκία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία).
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: