Οι προτάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. Αιγαίου για τα θέματα υγείας στο 9ο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου

Άμεση καλύψη αναγκών στις υποδομές υγείας αλλά και σχεδιασμός περιφερειακής πολιτικής υγείας για το Ν. Αιγαίο

Με δεδομένο ότι

– προϋπόθεση για την παραμονή των νησιωτών στα νησιά είναι να έχουν πρόσβαση με δίκαιο τρόπο σε κοινωνικές υποδομές, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν την υγεία. όπως δικαιούται κάθε ευρωπαίος πολίτης,

– η απουσία βασικών υποδομών πρόληψης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας αλλά και η αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων εξαιτίας της κρίσης και των αναποτελεσματικών πολιτικών αντιμετώπισής της οδηγούν σε σημαντική αύξηση και των σωματικών – ψυχικών επιβαρύνσεων αλλά και των (ιδιωτικών) δαπανών κάθε νοικοκυριού (ήδη πολύ υψηλές), ακόμα και για στοιχειώδη θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης.

– αφαιρούνται βίαια εισοδήματα που κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την επιβίωση των πολιτών, και θα περίμενε κάποιος να υπάρχει για ελάχιστη εξισορρόπηση με την αναβαθμισμένες και αποτελεσματικότερες υποδομές για την υγεία.

– τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πρωταθλητές στις ιδωτικές δαπάνες υγείας παγκοσμίως, αλλά οι νησιώτες πληρώνουν πολύ περισσότερα, ακόμα και για στοιχειώδης υπηρεσίες

– με βάση το άρθρο 10 του νόμου “Καλλικράτη” δημιουργείται στην Περιφέρεια “Συμβούλιο προγραμματισμού υγείας και πρόνοιας” και με την έκδοση των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων, η Περιφέρεια πρόκειται από το 2013 σύμφωνα με τον νόμο να αναλάβει ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ενω οι Δήμοι των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ με τον επικεφαλής του Νίκο Χρυσόγελο πρότεινε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου που έγινε στην Νάξο στις 1 Αυγούστου τα εξής:

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

1.  Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων από την Περιφέρεια: Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους να ολοκληρώσει την πλήρη καταγραφή των υπαρχουσών υποδομών υγείας και του προσωπικού αλλά και των κενών που υπάρχουν σε κάθε νησί. Τα στοιχεία να περάσουν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων προσβάσιμης στο κοινό και να επικαιροποιούνται συνεχώς, πολύ περισσότερο που η κατάσταση μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα (το τελευταίο διάστημα προς το χειρότερο).

2.   Στελέχωση προσωπικού μονάδων υγείας και κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές.  Η Περιφέρεια πρέπει σε συνεργασία με τους Δήμους να διεκδικήσει οργανωμένα  και συντονισμένα την άμεση πλήρωση των μεγάλων κενών, ώστε και το πιο μικρό νησί να έχει μια στοιχειώδη τουλάχιστον υπηρεσία φροντίδας της υγείας με βάση τα ευρωπαϊκά στάνταρτς το αργότερα μέσα στο 2012. Βελτίωση των κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προώθηση νομοθετικών αλλαγών που θα κάνουν εφικτή την ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας και γιατρών που έχουν την αναγκαία εμπειρία από την άσκηση του επαγγέλματος σε άλλες χώρες. Διερεύνηση νομικών και άλλων δυνατοτήτων στήριξης στις σπουδές και εκπαίδευσή τους ατόμων που προέρχονται μέσα από τις ίδιες τις νησιωτικές κοινωνίες, με προϋπόθεση τη δέσμευσή τους ότι θα  επιστρέψουν ή θα μείνουν μακροχρόνια στο νησί για να παρέχουν τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες τους μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας.

3. Χάρτα για την κατάσταση της υγείας σε κάθε νησί. Πλήρης χαρτογράφηση κατάστασης υγείας και των σημαντικότερων προβλημάτων υγείας που διαπιστώνονται σε κάθε νησί, με τον συντονισμό της Περιφέρειας Ν Αιγαίου, σε συνεργασία ή αξιοποιώντας αποσπασματικές προσπάθειες και στοιχεία που υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας, στα ΠΠΙ, στα νοσοκομεία της περιοχής και σε συνεργασία ίσως με πανεπιστημιακές σχολές και κοινωνικούς φορείς.  Έρευνα σε βάθος για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία στο Ν Αιγαίο. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια πλήρης εικόνα για τα προβλήματα υγείας που εμφανίζονται σε κάθε νησί, τις τάσεις που κυριαρχούν, ενώ θα μπορεί να σχεδιαστεί πολιτική υγείας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και πρωτοβάθμιας φροντίδας, να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες σε ειδικότητες ιατρικού και άλλου προσωπικού και κοινωνικής υποστηριξης για κάθε νησί.

4. Ένταξη τηλεματικής – τηλεϊατρικής στις δομές υγείας σε όλα τα νησιά μέσα στο 2012 και εκπαίδευση του προσωπικού. Κάθε Κέντρο Υγείας ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο να “συνδεθεί” για υποστήριξη με ένα κατάλληλο νοσοκομείο είτε της Περιφέρειας είτε του Κέντρου ώστε να έχει την κατάλληλη επιστημονική – ιατρική βοήθεια.

5. Βελτίωση της εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού για την αντιμετώπιση των πιο συχνά εμφανιζόμενων περιστατικών αλλά και περιστατικών που αναμένεται να εμφανιστούν στο μέλλον λόγω αλλαγών στις συνήθειες, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία ή κοινωνικο-αικονομικών μεταβολών.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

6. Το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαμορφώσει ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την Υγεία στο Ν Αιγαίο δεκαετούς διάρκειας (2011-2020) που θα στηρίζεται στα αποτέλεσμα μιας σοβαρής προεργασίας που θα κάνει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συμβούλων (με συμμετοχή κυρίως αυτών που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα υγείας) καθώς και επιστημόνων και εκπροσώπων νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού. Η Επιτροπή αυτή θα είναι το πρόπλασμα του προβλεπόμενου από το νόμο “Συμβουλίου προγραμματισμού υγείας και πρόνοιας”. Η Επιτροπή θα διαμορφώσει την εισήγηση και θα την καταθέσει στους Περιφερειακούς Συμβούλους, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες πααρτηρήσεις, σχόλια και αλλαγές μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Στη συνέχεια η εισήγηση θα συζητηθεί στο  Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να κατατεθούν εκ νέου παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη πριν έρθει σε μια τελική μορφή (μαζί με τυχόν προσθήκες ή προτάσεις αλλαγών) για ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το τελικό κείμενο του Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Ν Αιγαίο 2011-2020 θα αφορά στόχους, χρονοδιαγράμματα και μέσα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, που θα  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ΚΑΘΕ νησιού σε ολοκληρωμένη βάση, θα βελτιώνει σταδιακά τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δομών υγείας αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θέματα υγείας, και θα δινει προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών και στη διατήρηση της υγείας. Κεντρική προτεραιότητα του σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Ν Αιγαίο θα είναι “υγιή νησιά για υγιείς πολίτες”.

  1. Στροφή από τους αγροτικούς γιατρούς προς γιατρούς γενικής κατεύθυνσης και εξειδικευμένους γιατρούς ανάλογα με τα προβλήματα υγείας που διαπιστώνονται /καταγράφονται σε κάθε νησί. Το κύριο βάρος στα νησιά του Ν Αιγαίου δεν μπορεί να σηκώνουν οι αγροτικοί γιατροί. Έχει νόημα να υπάρχουν αγροτικοί γιατροί αλλά για να εκπαιδεύονται δίπλα σε έμπειρους γιατρούς. Δεν είναι σε θέση εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίζουν, με δεδομένη την έλλειψη υποδομών, τα σοβαρά περιστατικά που προκύπτουν συνεχώς στα νησιά (ατυχήματα, εγκεφαλικά, εμφράγματα κα) ή να σηκώσουν το βάρος μιας πολιτικής πρόληψης.

Δείτε σχετικά:

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: