Τοποθετήσεις του Νίκου Χρυσόγελου στην 9η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου (1/8/2011 στην Νάξο)

ΘΕΜΑ 2: Θέματα Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Τοποθέτηση Ν Χρυσόγελου για τα θέματα υγείας: “Η 9η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου στη Νάξο θα μπορούσε  να είχε συνεισφέρει στο να διαμορφωθεί επιτέλους και να προωθηθεί συντονισμένα μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική για την υγεία στο Ν. Αιγαίο, δηλαδή μια πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διατήρησης της υγείας, φροντίδας αλλά και αποτελεσματικής περίθαλψης των νησιωτών. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, αναδεικνύοντας τα προβλήματα ταυτότητας που χαρακτηρίζουν ακόμα τον θεσμό της Περιφέρειας. Έτσι, αντί για ένα σχέδιο ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής για την υγεία, με συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα, εργαλεία εφαρμογής, προγραμματισμό κινητοποιήσεων, προτάσεις νομοθετικών αλλαγών, η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο απλώς ανέδειξε για άλλη μια φορά τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές υγείας σε όλα νησιά, όχι μόνο στα μικρά αλλά και στα πιο μεγάλα και τουριστικά. Τελικώς, το Περιφερειακό Συμβούλιο κατέληξε σε μια έκθεση ιδεών, που έχουν ακουστεί πολλές φορές αλλά δεν γίνονται πράξη. Και στο μεταξύ, τα τεράστια προβλήματα που όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ανέφεραν για τα νησιά, δεν αντιμετωπίζονται από το υπουργείο Υγείας αλλά παραπέμπονται σε “υπηρεσιακούς”, λες και δεν τα ξέρουν”.

Προτάσεις Ν Χρυσόγελου:

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

1.  Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων από την Περιφέρεια: Η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους να ολοκληρώσει την πλήρη καταγραφή των υπαρχουσών υποδομών υγείας και του προσωπικού αλλά και των κενών που υπάρχουν σε κάθε νησί. Τα στοιχεία να περάσουν σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων προσβάσιμης στο κοινό και να επικαιροποιούνται συνεχώς, πολύ περισσότερο που η κατάσταση μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα (το τελευταίο διάστημα προς το χειρότερο)

2.   Στελέχωση προσωπικού μονάδων υγείας και κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές.  Η Περιφέρεια πρέπει σε συνεργασία με τους Δήμους να διεκδικήσει οργανωμένα  και συντονισμένα την άμεση πλήρωση των μεγάλων κενών, ώστε και το πιο μικρό νησί να έχει μια στοιχειώδη τουλάχιστον υπηρεσία φροντίδας της υγείας με βάση τα ευρωπαϊκά στάνταρτς το αργότερα μέσα στο 2012. Βελτίωση των κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και προώθηση νομοθετικών αλλαγών που θα κάνουν εφικτή την ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας και γιατρών που έχουν την αναγκαία εμπειρία από την άσκηση του επαγγέλματος σε άλλες χώρες. Διερεύνηση νομικών και άλλων δυνατοτήτων στήριξης στις σπουδές και εκπαίδευσή τους ατόμων που προέρχονται μέσα από τις ίδιες τις νησιωτικές κοινωνίες, με προϋπόθεση τη δέσμευσή τους ότι θα  επιστρέψουν ή θα μείνουν μακροχρόνια στο νησί για να παρέχουν τις ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες τους μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας.

3. Χάρτα για την κατάσταση της υγείας σε κάθε νησί. Πλήρης χαρτογράφηση κατάστασης υγείας και των σημαντικότερων προβλημάτων υγείας που διαπιστώνονται σε κάθε νησί, με τον συντονισμό της Περιφέρειας Ν Αιγαίου, σε συνεργασία ή αξιοποιώντας αποσπασματικές προσπάθειες και στοιχεία που υπάρχουν στα Κέντρα Υγείας, στα ΠΠΙ, στα νοσοκομεία της περιοχής και σε συνεργασία ίσως με πανεπιστημιακές σχολές και κοινωνικούς φορείς.  Έρευνα σε βάθος για τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία στο Ν Αιγαίο. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια πλήρης εικόνα για τα προβλήματα υγείας που εμφανίζονται σε κάθε νησί, τις τάσεις που κυριαρχούν, ενώ θα μπορεί να σχεδιαστεί πολιτική υγείας τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και πρωτοβάθμιας φροντίδας, να εντοπιστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες σε ειδικότητες ιατρικού και άλλου προσωπικού και κοινωνικής υποστηριξης για κάθε νησί..

4. Ένταξη τηλεματικής – τηλεϊατρικής στις δομές υγείας σε όλα τα νησιά μέσα στο 2012 και εκπαίδευση του προσωπικού. Κάθε Κέντρο Υγείας ή Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο να “συνδεθεί” για υποστήριξη με ένα κατάλληλο νοσοκομείο είτε της Περιφέρειας είτε του Κέντρου ώστε να έχει την κατάλληλη επιστημονική – ιατρική βοήθεια.

5. Βελτίωση της εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού για την αντιμετώπιση των πιο συχνά εμφανιζόμενων περιστατικών αλλά και περιστατικών που αναμένεται να εμφανιστούν στο μέλλον λόγω αλλαγών στις συνήθειες, τους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία ή κοινωνικο-αικονομικών μεταβολών.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

6. Το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαμορφώσει ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την Υγεία στο Ν Αιγαίο δεκαετούς διάρκειας (2011-2020) που θα στηρίζεται στα αποτέλεσμα μιας σοβαρής προεργασίας που θα κάνει μια αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συμβούλων (με συμμετοχή κυρίως αυτών που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα υγείας) καθώς και επιστημόνων και εκπροσώπων νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού. Η Επιτροπή αυτή θα είναι το πρόπλασμα του προβλεπόμενου από το νόμο “Συμβουλίου προγραμματισμού υγείας και πρόνοιας”. Η Επιτροπή θα διαμορφώσει την εισήγηση και θα την καταθέσει στους Περιφερειακούς Συμβούλους, ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες πααρτηρήσεις, σχόλια και αλλαγές μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Στη συνέχεια η εισήγηση θα συζητηθεί στο  Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να κατατεθούν εκ νέου παρατηρήσεις, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη πριν έρθει σε μια τελική μορφή (μαζί με τυχόν προσθήκες ή προτάσεις αλλαγών) για ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το τελικό κείμενο του Σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Ν Αιγαίο 2011-2020 θα αφορά στόχους, χρονοδιαγράμματα και μέσα υλοποίησης της πολιτικής αυτής, που θα  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες ΚΑΘΕ νησιού σε ολοκληρωμένη βάση, θα βελτιώνει σταδιακά τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δομών υγείας αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θέματα υγείας, και θα δινει προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών και στη διατήρηση της υγείας. Κεντρική προτεραιότητα του σχεδίου Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Ν Αιγαίο θα είναι “υγιή νησιά για υγιείς πολίτες”.

  1. Στροφή από τους αγροτικούς γιατρούς προς γιατρούς γενικής κατεύθυνσης και εξειδικευμένους γιατρούς ανάλογα με τα προβλήματα υγείας που διαπιστώνονται/καταγράφονται σε κάθε νησί. Το κύριο βάρος στα νησιά του Ν Αιγαίου δεν μπορούν να σηκώνουν οι αγροτικοί γιατροί. Έχει νόημα να υπάρχουν αγροτικοί γιατροί αλλά για να εκπαιδεύονται δίπλα σε έμπειρους γιατρούς. Δεν είναι σε θέση εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίζουν με δεδομένη την έλλειψη υποδομών τα σοβαρά περιστατικά που προκύπτουν συνεχώς στα νησιά (ατυχήματα, εγκεφαλικά, εμφράγματα κα) ή να σηκώσουν το βάρος μιας πολιτικής πρόληψης.

ΤΙ ΨΗΦΙΣΕ: Λευκό ψήφισε ο Νίκος Χρυσόγελος δηλώνοντας ότι δεν το κάνει τόσο γιατί διαφωνεί με τις συγκεκριμένες θέσεις αλλά γιατί είναι απαραίτητο να αποφασιστεί μια διαδικασία που θα οδηγήσει πράγματι σε ένα σχέδιο Περιφερειακής Πολιτικής για την υγεία στο Νότιο Αιγαίο που δεν θα παραμένει στο επίπεδο απλώς της παράθεσης ιδεών και ευχών. Στη συνέχεια ο Νίκος Χρυσόγελος κατέθεσε την εξής πρόταση:

» Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίο αποφασίζει να δημιουργηθεί  μια αντιπροσωπευτική επιτροπή Περιφερειακών Συμβούλων (με συμμετοχή κυρίως αυτών που έχουν άμεση σχέση με τα θέματα υγείας) καθώς και επιστημόνων και εκπροσώπων νοσηλευτικού-ιατρικού προσωπικού που θα επεξεργαστεί και θα εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα  Σχέδιο Περιφερειακής Πολιτικής για την Υγεία στο Νότιο Αιγαίο 10ετούς διάρκειας 2011-2020 με στόχους, χρονοδιαγράμματα, μέσα υλοποίησης.»

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ν. Χρυσόγελος, Ν. Συρμαλένιος, Π. Χρυσαφίδης, Δ. Λοτσάρης

H  πρόταση δεν εγκρίθηκε

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση 2ης Τροποποίησης προϋπολογισμού 2011 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Δ/σου)

Λευκό ψήφισε ο  Χρυσόγελος Νίκος

ΘΕΜΑ 4: 1η Τροποποίηση Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2011

Ο Ν. Χρυσόγελος Νίκος ψήφισε  κατά ως προς την εξουσιοδότηση:

Α) στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για τα παρακάτω :

  • Ενσωμάτωση πρόσθετων πιστώσεων στο Τεχνικό Πρόγραμμα που θα δοθούν υπέρ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Δωδεκανήσου από διάφορους φορείς.
  • Ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα νέων Έργων που εντάσσονται σε διάφορα προγράμματα.
  • Μικρές αλλαγές στον Προϋπολογισμό των έργων του Προγράμματος της τάξης του 20 % περίπου
  • Έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις κ.λ.π.
  • Ενσωμάτωση στο Πρόγραμμα πιστώσεων καθ’ υπέρβαση των αναγραφόμενων πιστώσεων όπου προκύπτει ανάγκη συμπληρωματικών Συμβάσεων βάσει του Νόμου περί Δημοσίων Έργων

και για την εξουσιοδότηση

Β ) Στον Περιφερειάρχη για τα παρακάτω :

  1. Διαχείριση του αποθεματικού προς διάθεση για τα έργα και ενέργειες που θα προκύψουν από έκτακτες και λοιπές ανάγκες.
  2. Κατανομή πιστώσεων για έργα και ενέργειες που θα προκύψουν από έκτακτες και λοιπές  ανάγκες.
  3. Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων  στο ΕΣΠΑ και άλλους φορείς προγραμμάτων.

Τοποθέτηση Ν Χρυσόγελου: Είναι απαράδεκτο να μεταφέρονται, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Περιφερειάρχη, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη δημοκρατικής κουλτούρας και σεβασμού του θεσμού που δημιουργήθηκε υποτίθεται για να συμβάλει στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και στην ενδυνάμωση της συμμετοχικής δημοκρατίας στην περιφέρεια!

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικές Προτεραιότητες 40-43) των έργων για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Ψηφοφορία: Ο Ν Χρυσόγελος ψήφισε υπέρ της έγκρισης υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων και υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 1, Θεματικές Προτεραιότητες 40-43) των έργων για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Τοποθέτηση: Είναι αυτονόητο ότι στο Ν Αιγαίο πρέπει τα παλιά αλλά και τα νέα σχολικά κτίρια να τηρούν προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά και απεξάρτησης από το πετρέλαιο αλλά και μείωσης της σπατάλης πόρων (για εισαγωγές πετρελαίου)

Σχετικά με την ένταση που υπήρξε

Η κρίση του πολιτικού συστήματος δεν πρέπει να οδηγήσει σε μια κοινωνία ζούγκλας, σε προπυλακισμούς και φαινόμενα βίας. Αντιθέτως, απαιτείται εμβάθυνση και ουσιαστικοποίηση της διαβούλευσης και του πολιτικού διαλόγου για διέξοδο από την βαθιά και πολλαπλή κρίση, αλλά και πολιτική απομόνωση όσων μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Από την άλλη, όσοι και όσες έχουν θεσμικό ρόλο οφείλουν να μην μετατρέπονται και αυτοί σε μέρος του προβλήματος, αντιθέτως πρέπει να προστατεύουν, ως εκ της θέσης τους, τις δημοκρατικές διαδικασίες και να αναβαθμίζουν τον πολιτικό διάλογο, δείχνοντας ότι κατανοούν τη σημερινή εποχή και μπορούν να συμβάλλουν σε μια δημοκρατική διέξοδο από την κρίση”.

Σχετικά με το νομοσχέδιο για την “σύνθετη τουριστική κατοικία”

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε ζητήσει με επιστολή του να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το νομοσχέδιο (τότε) για τη σύνθετη τουριστική κατοικία. Κατάφερε να κάνει μόνο μια σύντομη ενημέρωση στους Περιφερειακούς Συμβούλους. Το θέμα, αν και ιδιαίτερα σημαντικό δεν συζητήθηκε. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε:

“Σε μια εποχή κατά την οποία ζητούμενο είναι οι πολιτικές αποφάσεις να οριμάζουν μέσα από διαβούλευση, είναι προκλητικό η κυβέρνηση να αγνοεί επιδεικτικά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για βασικές επιλογές, όπως στα θέματα της υγείας ή το καταστροφικό για τα νησιά νομοσχέδιο για τη “σύνθετη τουριστική κατοικία”. Η κυβέρνηση επέλεξε να φέρει μέσα στο καλοκαίρι,με διαδικασίες εξπρές, χωρίς διαβούλευση, αγνοώντας επιδεικτικά αυτούς που θα υποστούν τις συνέπειες, το νομοσχέδιο για την “σύνθετη τουριστική κατοικία”. Είχαμε ζητήσει ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός ημερήσιας διάταξης, το τόσο σοβαρό θέμα, που θα αλλάξει την εικόνα των νησιών και θα προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση στις νησιωτικές κοινωνίες. Δυστυχώς, το θέμα δεν συζητήθηκε, το μόνο που πετύχαμε ήταν να γίνει εκ μέρους μου μια σύντομη αναφορά και πρόσκληση στους Περιφερειακούς Συμβούλους να υπογράψουν το σχέδιο ψηφίσματος που είχαμε καταθέσει σχετικά.

Ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης κ Γ. Παπανδρέου (νυν πρωθυπουργός), ο τότε Δήμαρχος Πάρου Γ. Ραγκούσης (νυν υπουργός Υποδομών), ο περιβαλλοντολόγος Κρ. Αρσένης (νυν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ) και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ (νυν κυβερνητικά στελέχη) ήταν ξεκάθαρα εναντίον όσων προσπαθούσε να περάσει ο κ Σουφλιάς και κατήγγειλαν το “ισπανικό μοντέλο” που θα κατέστρεφε τη χώρα. Σήμερα, η κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου, με υπουργό  τον κ Ραγκούση προωθούν ένα ακόμα χειρότερο σχέδιο από αυτό που κατήγγειλαν και μάλιστα με άκρως αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις.

Σοβαρό πολιτικό πρόβλημα προκύπτει, όμως, και από τη στάση του Περιφερειάρχη Ν Αιγαίου. Όπως μου δήλωσε, όταν του ζήτησα να τοποθετηθεί επί του θέματος, είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Δικαίωμα του, βέβαια, αν και πολιτικά ανεύθυνη η στάση του γιατί θα έπρεπε να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των νησιωτικών κοινωνιών. Όμως, έχει τεράστια πολιτική ευθύνη γιατί δεν έθεσε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να συζητηθεί, συμβάλλοντας έτσι κι αυτός στον παραμερισμό του ως θεσμό αλλά και συμμετέχοντας στον κυβερνητικό σχεδιασμό να περάσει στα “μουλωχτά” η ρύθμιση χωρίς να δοθεί η δυνατότητα πολιτικής συζήτησης στα θεσμικά όργανα.  Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να συζητάει, να τοποθετείται και να παρεμβαίνει σε ΚΑΘΕ νομοσχέδιο και πολιτική που επηρεάζει την περιφέρεια Ν Αιγαίου, πολύ περισσότερο που αυτό το νομοσχέδιο “καταργεί” κάθε έννοια περιφερειακού σχεδιασμού σε θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος, οικονομίας, υποδομών και τουρισμού. Με τέτοιες πολιτικές  συμπεριφορές αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι η Περιφέρεια δεν διεκδικεί από θέση αρχής να έχει ρόλο σε ΚΑΘΕ πολιτική που επηρεάζει τα νησιά μας αλλά μόνο για τα ψίχουλα πολιτικής που της πετάει η κεντρική εξουσία. Καλούμε ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ τις νησιωτικές κοινωνίες να ασχοληθούν, έστω και στο παραπέντε, με ένα σχέδιο που θα αλλάξει δραματικά τα νησιά μας”.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: