Προσχώρηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο σύμφωνο των νησιών (ΔΑΦΝΗ)

1. Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ)

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού του από την Γενική Συνέλευση (Σύρος 12 Μαρτίου 2011) μέλη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ μπορούν να είναι νησιωτικοί Δήμοι του Αιγαίου, ενώσεις αυτών και νησιωτικές Περιφέρειες. Ο ρόλος των νησιωτικών περιφερειών στο Δίκτυο ως ΟΤΑ β’ βαθμού είναι (α) να υποστηρίξουν την υλοποίηση αειφόρων δράσεων στα νησιά του Αιγαίου, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, υλοποίησης σχετικών έργων και προγραμμάτων, συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και (β) να αποτελέσουν σύνδεσμο του δικτύου με την κεντρική διοίκηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) οι ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού μπορούν να συμμετέχουν σε δίκτυα που έχουν τη μορφή ΑΜΚ εταιρείας.

Το Δίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) είναι μια αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού του Αιγαίου. Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου. Ως αειφορική ανάπτυξη νοείται η αρχή που αναφέρεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελληνικό Σύνταγμα και στους συναφείς νομοθετικούς κανόνες και αποτελεί τη βάση των προγραμμάτων δράσης για το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Ειδικότερα, η αειφορική ανάπτυξη μέσω του ΔΑΦΝΗ συνδέεται άμεσα: (α) με την ήπια ανάπτυξη των νησιών (β) με τη στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των μορφών εναλλακτικού τουρισμού (γ) με τον προγραμματισμό βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό  χώρο όπου η περιβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική (δ) με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε) με την στήριξη των όρων της αειφορίας σε υπερτοπικό επίπεδο.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ είναι η λήψη σχετικής απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο και η καταβολή ποσού 10.000€ για εγγραφή. Επίσης, προβλέπεται και ετήσια εισφορά ύψους επίσης 10.000€ για την προώθηση των σκοπών του Δικτύου και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Σύμφωνα με το καταστατικό του, το σύνολο των εσόδων του Δικτύου ΔΑΦΝΗ διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του και δεν διανέμεται στους εταίρους ως κέρδος, δεδομένου ότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, το δίκτυο ΔΑΦΝΗ δεν επιδιώκει άλλα έσοδα πλην αυτών που είναι αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του, την εξασφάλιση της λειτουργίας τους και την εξυπηρέτηση των μελών του.

2. Το Σύμφωνο των Νησιών

Το Σύμφωνο των Νησιών (Pact of Islands) αποτελεί μια εθελοντική συμφωνία των νησιωτικών δημοτικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020. Αποτελεί μια προέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων και απευθύνεται σε νησιωτικές αρχές και περιφέρειες που θέλουν να δηλώσουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για συμβολή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Το ξεκίνημα της εμπλοκής ελληνικών νησιωτικών Δήμων και Περιφερειών στο Σύμφωνο των Νησιών σηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Ημερίδα «Το Σύμφωνο των Νησιών και ο ρόλος των νησιωτικών αρχών στον Αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό» που διοργάνωσαν το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την 12η Μαρτίου στην Ερμούπολη. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που θα συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Νησιών θα μεταβούν στις Βρυξέλλες στις 12 Απριλίου 2011 για την επίσημη υπογραφή του Συμφώνου σε τιμητική εκδήλωση παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωβουλευτών κλπ.

Η Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Σύμφωνο των Νησιών θα δηλώσει έμπρακτα την υποστήριξή της στους νησιωτικούς Δήμους που υιοθέτησαν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία και δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020. Επίσης η Περιφέρεια δεσμεύεται να επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι του Συμφώνου στην επικράτειά της. Για τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Σύμφωνο των Νησιών απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με βάση το υπόδειγμα.

Η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Νησιών δεν ενέχει οικονομική επιβάρυνση.

Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ISLE-PACT, υποστηρίζει τους Δήμους-μέλη του σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο και να καθορίσουν και να αναπτύξουν Νησιωτικά Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας καθώς και να ωριμάσουν ενεργειακά έργα προς χρηματοδότηση.

Οι νησιωτικοί Δήμοι και Περιφέρειες που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Νησιών, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν την ευκαιρία να αποτελέσουν πρωτοπόρους στην Ελλάδα σε θέματα πράσινης ανάπτυξης και να ανταποκριθούν με επιτυχία στην πρόκληση που αποτελεί για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Εθνικός στόχος για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3.1 Απόφαση Προσχώρησης στο ΔΑΦΝΗ

Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ – Απόφαση Προσχώρησης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της (Ημερομηνία) και αφού έλαβε υπόψη το καταστατικό του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Αιγαίου ΔΑΦΝΗ, απεφάσισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο, καθώς και την καταβολή του ποσού των 10.000€ για την εγγραφή όπως και την καταβολή του ποσού των 10.000€ ετησίως ως ετήσια εισφορά. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας στο ΔΑΦΝΗ ορίζεται ο …..

Ημερομηνία

Υπογραφή

3.2 Απόφαση Προσχώρησης στο Σύμφωνο των Νησιών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου αποφασίζει την προσχώρηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Σύμφωνο των Νησιών και εξουσιοδοτεί τον ….. να συμμετάσχει στην εκδήλωση της οριστικής υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την 12η Απριλίου 2011 και να υπογράψει τη σχετική φόρμα προσχώρησης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Σύμφωνο των Νησιών θα γίνει με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

  • να πετύχουμε ή/και να υπερβούμε το στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τουλάχιστον 20% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή μας έως το 2020,
  • να υποβάλλουμε ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας για την περιοχή μας το οποίο θα περιλαμβάνει και Απογραφή των Αερίων Εκπομπών, που θα περιγράφει πως θα επιτευχθούν οι στόχοι, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής,
  • να υποβάλλουμε μια έκθεση υλοποίησης τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για αξιολόγηση, παρακολούθηση και έγκριση. Η πρώτη έκθεση υλοποίησης θα υποβληθεί πριν το τέλος του προγράμματος ISLE-PACT,
  • να διοργανώνουμε Ημερίδες Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για τα άμεσα οφέλη και τις ευκαιρίες από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, την εξοικονόμηση και την διείσδυση των ΑΠΕ,
  • να ενημερώνουμε τακτικά τα τοπικά Μ.Μ.Ε. για την πρόοδο του Σχεδίου Δράσης,
  • να συμμετέχουμε και να συνεισφέρουμε σε εκδηλώσεις που οργανώνουν Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί αλλά και ελληνικοί νησιωτικοί Δήμοι για το Σύμφωνο των Νησιών και το Σύμφωνο των Δημάρχων,
  • να ενεργοποιήσουμε πόρους για επενδύσεις για την αειφορική χρήση της ενέργειας στην περιοχή μας, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Νησιών.

Ημερομηνία

Υπογραφή

3.3. Απόσπασμα από τον Ν 3852/2010 για την «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Άρθρο 101

Δίκτυα δήμων και περιφερειών

1. Δύο ή περισσότεροι δήμοι ή δήμοι και περιφέρειες, με κοινά χαρακτηριστικά, μπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του Κ.Δ.Κ., με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Α.Κ..

2. Τα ανωτέρω δίκτυα συνιστώνται με αποφάσεις των οικείων συμβουλίων των συμμετεχόντων Ο.Τ.Α., και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.Δ.Κ., όπως ισχύει, και το άρθρο 741 του Α.Κ..

3. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του δικτύου δύνανται να συμμετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου, καθώς και πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα.

4. Με το καταστατικό τους καθορίζονται οι πόροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών, η διοίκησή τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 196

3. [……] Οι ετήσιες εισφορές, τις οποίες οι περιφέρειες υποχρεούνται να καταβάλλουν ως εταίροι, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συμμετέχουν, δεν θεωρούνται επιχορήγηση. Οποιοδήποτε ποσό έχει καταβληθεί ή καταβάλλεται από περιφέρεια, στο πλαίσιο συμμετοχής

της στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς προς τις ανωτέρω εταιρίες, δεν συνιστά επιχορήγηση και η καταβολή του είναι νόμιμη.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: