ΕΚΛΟΓΕΣ ’10 – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

Ο Οικολογικός Άνεμος Νοτίου Αιγαίου επιθυμεί κατ΄αρχήν να συγχαρεί την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού (Τοπική Επιτροπή Πάρου) για την ιδιαίτερα σημαντική της πρωτοβουλία, καθώς και όλους τους συλλόγους ενεργών πολιτών της Πάρου που συμμετέχουν με ερωτήματά τους στη διαβούλευση.

Παίρνουμε την πρωτοβουλία να συμμετάσχουμε στον δημόσιο διάλογο, απαντώντας σε ορισμένα από τα ερωτήματα των φορέων σε θέματα αρμοδιότητας /συναρμοδιότητας της νέας Περιφερειακής Διοίκησης και να καταθέσουμε την στρατηγική μας και τις προτάσεις μας σε σχέση με τα προβλήματα αυτά. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Είναι γεγονός ότι η διαρκής ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού όπως την βιώνουμε μέχρι σήμερα, δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για την βιοποικιλότητα και την πολιτισμική ταυτότητα των νησιών μας. Συχνά όμως, είναι αυτά που προβάλλουν τον τόπο μας σαν τουριστικό προορισμό.
Άποψη της T.E. της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, είναι ότι τα νησιά των Κυκλάδων πρέπει να επεξεργαστούν ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού, με βάση την διατήρηση του φυσικού τους περιβάλλοντος και την τοπική πολιτισμική τους κληρονομιά.
– Συμφωνείτε με αυτήν την άποψη ?
Εάν εκλεγείτε, σκοπεύετε να προσαρμόσετε ανάλογα την τουριστική πολιτική σας και πως ?

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186) εντάσσονται μεταξύ άλλων :

– Η κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. και τους δήμους της περιφέρειας.

– Η κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

Η στρατηγική του Οικολογικού Ανέμου στον τομέα του τουρισμού:

Η Περιφέρεια πρέπει να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική και πολιτική καθώς και υποστηρικτικά εργαλεία (κίνητρα, καμπάνιες ευαισθητοποίησης, προγράμματα) που θα στοχεύουν σε:

 • Σταδιακή μετατροπή του σημερινού μαζικού τουρισμού σε πιο υπεύθυνου περιβαλλοντικά και κοινωνικά τουρισμού, με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών, δεσμεύσεων των τουριστικών πρακτόρων σε ορισμένους κανόνες, κίνητρα για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τουριστικών περιοχών και εγκαταστάσεων, αλλαγών στις προτεραιότητες των λεγόμενων “κλειδιών” που χαρακτηρίζουν μια τουριστική μονάδα.
 • Σταδιακά, κυριαρχία στο Ν. Αιγαίο ενός πράσινου/οικολογικού τουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση ήπιων μορφών και σύνδεση του τουρισμού με άλλες δραστηριότητες

Το μοντέλο αυτό εστιάζεται γύρω από τους παρακάτω κεντρικούς άξονες:

 • Ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτικού, καταδυτικού) σε φυσικές διαδρομές, μονοπάτια και καταφύγια που αφενός συνδέουν τον τουρισμό με άλλες δραστηριότητες (παραγωγή τοπικών προϊόντων, μεταποίηση κ.λ.π.), και αφετέρου συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου και δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε νέα επαγγέλματα.
 • Κατάρτιση ειδικών σχεδίων με σαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά τις μορφές τουρισμού για τις περιοχές αυξημένης οικολογικής προστασίας, όπως υγροβιότοπους, θαλάσσια πάρκα, περιοχές NATURA.
 • Διαφάνεια και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις. Υποστηρίζουμε προσωρινή διακοπή όλων των έργων για μαρίνες και υπερβολικά μεγάλα λιμάνια, ώστε να συζητηθούν από μηδενική βάση και με ολοκληρωμένο τρόπο (οφέλη – επιπτώσεις) και να ληφθούν αποφάσεις μετά από ουσιαστικό διάλογο και τεκμηριωμένη κριτική.
 • Επιβολή αυστηρού θεσμικού πλαισίου για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων, με την απαίτηση εκπόνησης ουσιαστικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων. Οι αντίστοιχες μελέτες πρέπει να περιλαμβάνουν και την προοπτική της μη ίδρυσης ή επέκτασης, εφόσον οι επιδράσεις μπορεί να είναι σημαντικές λόγω μεγέθους ή ανταγωνιστικής χρήσης των φυσικών πόρων σε μια περιοχή.
 • Στροφή των προγραμμάτων “τουριστικής κατοικίας” στην αναβίωση εγκαταλειμμένων παραδοσιακών οικισμών και κτιρίων, σε συνδυασμό με την υπόλοιπη τοπική οικονομία.
 • Παροχή επιχορηγήσεων για: (α) επενδύσεις ΜΟΝΟ σε μη κορεσμένες περιοχές και τομείς, (β) εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές και μεθόδους, (γ) στήριξη μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που προωθούν ήπιες μορφές τουρισμού.
 • Ευαισθητοποίηση με ενημερωτικές καμπάνιες του κοινού, του προσωπικού και των στελεχών του τουριστικού τομέα, των ταξιδιωτικών γραφείων αλλά και των επισκεπτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόμησης νερού κι ενέργειας

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Η αειφόρος οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός τόπου σαν την Πάρο, απαιτούν την επιλογή στόχων και την χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη τους. Εάν εκλεγείτε, ποιές θα είναι οι προτεραιότητες σας για τον τουρισμό, την γεωργία και τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς του νησιού;

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186) εντάσσονται μεταξύ άλλων :
– Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας.

– Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρειας, η υλοποίηση των διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια προγράμματα ανάπτυξης.

Η στρατηγική του Οικολογικού Ανέμου για την Οικονομία –Τα προβλήματα:

Οι νησιωτικές οικονομίες έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού, αλλά έχουν γίνει πολύ ευάλωτες γιατί το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης των νησιών κινείται με λογικές βραχυπρόθεσμου κέρδους και όχι μακροχρόνιας βιωσιμότητας. Έτσι, ο τουρισμός έχει υποθάλψει τις περισσότερες παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες και έχει σημειώσει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Η φορολογική πολιτική αντιμετωπίζει τη γη (σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων, κληρονομιών, πωλήσεων χωρίς να αλλάζει η χρήση) ως εν δυνάμει οικόπεδο μεγάλης αξίας ακόμα και αν κάποιος επιμένει να καλλιεργεί τη γη. Η απουσία καθορισμού ξεκάθαρων χρήσεων γης δεν επιτρέπει την προστασία της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, την ισορροπία μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων, τη διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου. Οδηγεί στη διαφθορά και σε αδικίες σε βάρος ανθρώπων που θέλουν να διατηρήσουν ποικιλία δραστηριοτήτων και αδόμητη τη γη τους. Αναπτύσσονται ισχυρές πιέσεις ενάντια στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση του φυσικού πλούτου των νησιών και την καλλιέργεια της γης μακροχρόνια.

Σε ορισμένα νησιά υπάρχουν, ακόμα, γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που καλύπτουν όχι μόνο οικογενειακές ανάγκες (κάτι πολύ σημαντικό σήμερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης) αλλά και παράγουν προϊόντα για ευρύτερη κατανάλωση και εμπορία. Παρ’όλα αυτά οι πολιτικές για τη γεωργία και την κτηνοτροφία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό-περιφερειακό επίπεδο ελάχιστα έχουν ασχοληθεί με τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευαίσθητο νησιωτικό περιβάλλον για  την ανάπτυξη ενός ποιοτικού, βιολογικού τομέα που θα έχει ονομασία προέλευσης.

Συνεπώς, το οικονομικό μοντέλο που βασίζεται στο μαζικό τουρισμό ενισχύει κυρίως την αύξηση των εισαγωγών (πετρελαίου, ενέργειας, τροφίμων, καταναλωτικών προϊόντων) και τη συρρίκνωση τοπικών δραστηριοτήτων που γίνονται ασύμφορες στη λογικού του “εύκολου χρήματος”, ενώ συσσωρεύει περιβαλλοντικό χρέος για τις επόμενες γενιές. Όσο ο μαζικός τουρισμός αντέχει, το σύστημα μοιάζει να δουλεύει και να γίνεται αποδεκτό, ακόμα και κλείνοντας τα μάτια μπροστά στις άλλες επιπτώσεις. Τι μπορεί να συμβεί, όμως, αν η οικονομική κρίση, ο ανταγωνισμός με άλλες περιοχές που προσφέρουν το «ίδιο προϊόν» ή άλλοι παράγοντες (κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, αλλαγή προτύπων και συμπεριφορών των τουριστών) οδηγήσουν σε ανατροπές στον μαζικό τουρισμό και παύσει η μαζική προσέλευση τουριστών στα υπερβολικά εξαρτημένα από αυτόν νησιά; Πώς θα συντηρηθεί μακροχρόνια όλος ο νησιωτικός πληθυσμός από μια δραστηριότητα που μπορεί – όπως δείχνει η σημερινή κρίση – να καταρρεύσει πολύ εύκολα ή έστω να περάσει διαρκή κρίση και να αφήσει μεγάλα χρέη και υψηλή ανεργία

Πολύ συχνά αποφασίζονται έργα χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς πραγματική ιεράρχηση των αναγκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα έργα αυτά. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατέθηκαν στο Ν. Αιγαίο δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντα με αποτελεσματικό και προς όφελος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας τρόπο. Δεν υπήρξε, επίσης, μια δημόσια συζήτηση για την αποτίμηση του τι πραγματικά έγινε με τη διάθεση των πόρων από τα ΜΟΠ, ΠΕΠ, ΚΠΣ και άλλα προγράμματα, ώστε να διδαχθούμε από τα λάθη, να αξιοποιήσουμε τυχόν θετικά παραδείγματα και να βελτιωθεί, τουλάχιστον, η διάθεση των χρημάτων από το ΕΣΠΑ.

Οι προτάσεις μας

Για να μην αποσυντεθεί η πραγματική οικονομία και διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ως αποτέλεσμα της κρίσης αλλά και των μέτρων που επιλέχθηκαν για την «αντιμετώπισή» της, χρειάζονται συνοπτικά

Προσαρμοσμένες επιμέρους πολιτικές: Η νησιωτική οικονομία θα πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλα προσαρμοσμένες στη νησιωτικότητα και στα οικοσυστήματα πολιτικές για τους επιμέρους τομείς (τουρισμός, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, εξορυκτικές δραστηριότητες, βιομηχανία-βιοτεχνία, κατασκευές, ενέργεια, διαχείριση φυσικών πόρων και περιβάλλοντος). Πολιτικές που είναι σχεδιασμένες για άλλες περιοχές είναι πιθανόν ακατάλληλες για τον νησιωτικό χώρο και οδηγούν σε κατάρρευση ολόκληρους τομείς της οικονομίας. Πχ με δεδομένο ότι στα περισσότερα νησιά τα εδάφη είναι ορεινά και ελάχιστες γεωργικές ιδιοκτησίες είναι μεγάλες, μια γεωργική πολιτική που επικεντρώνει κυρίως στη βιομηχανικής κλίμακας καλλιέργεια είναι ακατάλληλη για τα νησιά. Αντιθέτως, μια επιλεγμένη γεωργική πολιτική που θα αξιοποιεί το δεδομένο ότι τα νησιά είναι κλειστά οικοσυστήματα, ότι οι καλλιέργειες αν και έχουν μικρότερες  αποδόσεις μπορεί να έχουν υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία, ότι είναι ελάχιστη η παρουσία στα εδάφη αγροχημικών και βιομηχανικών ρύπων, μπορεί να στηρίξει σημαντικά μια αγροτική παραγωγή στα νησιά τόσο για ποιοτικά είδη διατροφής όσο και για πρώτες ύλες για προϊόντα με μεγάλη προστιθέμενη αξία (φάρμακα, καλλυντικά, πράσινη παραγωγή-οικολογικά προϊόντα).

Πράσινη στροφή στις οικονομικές δραστηριότητες στα νησιά

 • Εξοικονόμηση ενέργειας και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με σεβασμό του νησιωτικού χώρου και περιβάλλοντος, κατάλληλη προσαρμογή των τεχνικών και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών/τοπικής αυτοδιοίκησης στις δραστηριότητες αυτές. Τα έσοδα από την εξοικονόμηση και την παραγωγή πράσινης ενέργειας μπορούν να αποτελέσουν μια γερή υλική βάση για μια βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική στο Ν. Αιγαίο.
 • Επεμβάσεις ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις από τον μαζικό τουρισμό (ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, επεξεργασία αποβλήτων, εξοικονόμηση νερού, μείωση απορριμμάτων) και αποφασιστική στροφή σε υπεύθυνο, ήπιο τουρισμό, συμβατό με τα χαρακτηριστικά και τη φέρουσα ικανότητα των νησιών.
 • Γεωργία – κτηνοτροφία – μελισσοκομία στραμμένες προς την ποιοτική παραγωγή σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες (τουρισμός, διασφάλιση ποιοτικών πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αξιοποίηση αποβλήτων για πράσινη ενέργεια και βιολογικά λιπάσματα). Συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανώσεις βιοκαλλιεργητών και υπεύθυνες επιχειρήσεις για την ενδυνάμωση της έρευνας και των εφαρμογών.
 • Δημιουργία συμπληρωματικών εισοδημάτων για τις νησιωτικές κοινωνίες μέσα από την προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών, των οικουστημάτων, της βιοποικιλότητας, των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Δημιουργία και στελέχωση φορέων διαχείρισής τους. Διάθεση ευρωπαϊκών, εθνικών, τοπικών πόρων και εσόδων από την φορολογία και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. «Αξιοποίηση» των περιοχών για προσέλκυση φοιτητών και επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην προστασία μακροχρόνια, ενώ θα αφήνουν και έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε νησιά και αποκατάσταση των πληγών που έχουν προκληθεί.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση ρυπογόνων δραστηριοτήτων (π.χ. εφαρμογή κλειστών συστημάτων υδροβολής αντί ανοικτής αμμοβολής στον καθαρισμό της βαφής των πλοίων, με ανάκτηση νερού και διαχωρισμό/διαχείριση αποβλήτων).
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνικών (όχι μόνο εφαρμογές) για την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών και δομών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Αξιοποίηση/ανάδειξη της βιομηχανικής και μεταλλευτικής ιστορίας νησιών.
 • Αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική για μια σύγχρονη βιοκλιματική αρχιτεκτονική για οικισμούς, κτίρια και το χώρο σε ένα πλαίσιο όμως ξεκάθαρων χρήσεων γης.
 • Ανάδειξη, προστασία και διαχείριση της νησιωτικής πολιτισμικής κληρονομιάς και δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ευημερία ενός σύγχρονου νησιωτικού πολιτισμού. Ανάδειξη εκ νέου των νησιών σε πνευματικά και εκπαιδευτικά κέντρα σε θέματα πολιτισμού, προστασίας περιβάλλοντος, πράσινης οικονομίας, με αναβάθμιση του ρόλου των πανεπιστημιακών τμημάτων και με δημιουργία κέντρων εκπαίδευσης και προέλκυσης εθελοντών, φοιτητών, επαγγελματιών σε κάθε νησί σε τομείς που να αντιστοιχούν στην εμπειρία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

Αναλυτικά οι θέσεις μας ανά τομέα της οικονομίας στο:

https://ecoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Οι κυκλοφοριακές συνθήκες της Παροικίας και της Νάουσας δέχονται ισχυρότατες πιέσεις από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν – ειδικότερα κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Το γεγονός αυτό επηρεάζει την καθημερινή ζωή των κατοίκων αλλά και τις εντυπώσεις των επισκεπτών. Εάν εκλεγείτε, πως σκοπεύετε να συμβάλλετε στην βελτίωση τους?

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186) εντάσσονται μεταξύ άλλων :

– Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων.

– Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος των μελετών αυτών

Αλλά και (μέχρι τις 31.12.2012) οι παρακάτω αρμοδιότητες που στη συνέχεια θα μεταβιβαστούν στους Δήμους

– Ο καθορισμός των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος κάθε λεωφορειακής γραμμής Κ.Τ.Ε.Λ..

– Ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού των υποχρεωτικών δρομολογίων κοινών, ταχέων και υπερταχέων του Κ.Τ.Ε.Λ. και η κατανομή αυτών ανά 24ωρο, μετά από εισήγηση του Κ.Τ.Ε.Λ. και γνώμη της Τοπικής Ένωσης Δήμων προκειμένου για υπεραστικές γραμμές.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ για τη Δημόσια Συγκοινωνία και τη Βιώσιμη Κινητικότητα στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Η Δημόσια Συγκοινωνία είναι βασικό και αναφαίρετο κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα και στοιχείο πολιτισμού, όπως π.χ. η παιδεία και η υγεία. Αυτή, σε συνδυασμό με το σεβασμό των δικαιωμάτων των πεζών, την ενθάρρυνση του περπατήματος και της χρήσης του ποδηλάτου θα συμβάλλει στην υγεία του πολίτη και θα αποτελέσει θεμέλιο οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ενός πολιτισμένου και υγιούς περιβάλλοντος χωρίς κοινωνικούς και γεωγραφικούς αποκλεισμούς. .

Στα νησιά μας η Δημόσια Συγκοινωνία είναι από εξαιρετικά ελλειμματική έως απούσα, γεγονός που συνδέεται και με το ότι η Δημόσια Συγκοινωνία της νησιωτικής περιφέρειας δε χρηματοδοτείται ισότιμα με αυτή της Αθήνας.

Επίσης, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες είναι κατειλημμένα από αυτοκίνητα, δίκυκλα, εμπορεύματα, τραπεζάκια καταστημάτων. Οι νέοι άνθρωποι κατορθώνουν, με κάποιο τρόπο, να περπατήσουν σε αυτά τα πεζοδρόμια. Οι γηραιότεροι ωστόσο, οι μητέρες με τα μωρά τους στα καρότσια και οι άνθρωποι με αναπηρίες καταδικάζονται είτε να μένουν στο σπίτι τους είτε να κυκλοφορούν θέτοντας τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την προώθηση της χρήσης του αυτοκινήτου είναι υπεύθυνη για το ότι οι άνθρωποι περπατούν και χρησιμοποιούν το ποδήλατο όλο και λιγότερο, τη στιγμή που ο δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ αυξάνει ταχύτατα.

Η Περιφέρεια πρέπει να ενθαρρύνει και να στηρίξει σχέδια για δραστικές αλλαγές, που πρέπει να γίνουν άμεσα μέσα από τη σύνταξη μελετών και τη δρομολόγηση έργων –δράσεων για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού δικτύου δημόσιας μετακίνησης στις αστικές περιοχές και τις ορεινές –μειονεκτικές περιοχές των νησιών (γραμμές και μέγεθος λεωφορείων, ελάχιστος αριθμός δρομολογίων, κόμιστρα, φορείς εκμετάλλευσης) πριν την μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους (τέλη 2012) και να κινηθούν προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

 Ανταγωνιστική, ασφαλής και ποιοτική Δημόσια Συγκοινωνία με: 

 • Δρομολόγια σε ελκυστική συχνότητα. Τα δρομολόγια πρέπει να καλύπτουν καθημερινά και όλες τις περιόδους της ημέρας όλους τους οικισμούς των νησιών.
 • «Κυκλικές» συγκοινωνιακές γραμμές με σταθερές ώρες διέλευσης (ανά τέταρτο το πολύ) στους μεγαλύτερους οικισμούς και στα λιμάνια.
 • Οχήματα καθαρά, με επαρκή χώρο και αριθμό θέσεων, κλιματιζόμενα, εργονομικά και εύκολα προσβάσιμα από ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
 • Μεγαλύτερη συμβολή των περιβαλλοντικά υπεύθυνων βιοκαυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα τοπικά μέσα μεταφοράς, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου στα οχήματα που κυκλοφορούν στα νησιά
 • Αυστηροί υπηρεσιακοί έλεγχοι με στόχο τα λεωφορεία να πάψουν να παραβιάζουν επικίνδυνα τα όρια ταχύτητας θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.
 • Πλήρη και ακριβή πληροφόρηση, στις στάσεις και στα οχήματα, για τα δρομολόγια.
 • Ενιαία και δίκαιη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών: να επανεξεταστούν οι τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με τη διανυόμενη διαδρομή και να αναθεωρηθεί η έννοια του υπεραστικού λεωφορείου στα νησιά.
 • Θεσμική ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό των δικτύων και της λειτουργίας τους.

 Έμπρακτη ενθάρρυνση του περπατήματος και του ποδηλάτου:  

 • Έλεγχος της παράνομης στάθμευσης από τα αρμόδια δημοτικά όργανα, τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, την Τροχαία και τις δημοτικές αστυνομίες, ώστε να αποκτήσουν ξανά αυτές το χαμένο κύρος τους και να επανέλθουν στο οπτικό πεδίο των οδηγών.
 • Διαπλάτυνση υπαρχόντων και κατασκευή (όπου χρειάζεται) νέων πεζοδρομίων με επαρκή χώρο, οδηγούς τυφλών και ράμπες για ΑΜΕΑ.
 • Δημιουργία δικτύων πεζοδρόμων σε περιοχές αρχαιολογικές, κεντρικές, εμπορικές, καθώς και σε κατοικημένες περιοχές.
 • Κατασκευή περισσότερων χώρων στάθμευσης σε περιφερειακά σημεία των οικισμών και δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών με λεωφορεία (κυκλικές διαδρομές με επαρκή και σταθερή συχνότητα) ή με τα πόδια (μέσα από δίκτυο πεζοδρόμων).  Έτσι θα γίνει συνείδηση στους μετακινούμενους ότι υπάρχουν προστατευμένα κέντρα οικισμών και στην περίμετρό τους οι προερχόμενοι από έξω μετεπιβιβάζονται στη δημόσια συγκοινωνία ή περπατούν.
 • Προτεραιότητα σε έργα παράκαμψης οικισμών, έτσι ώστε η διερχόμενη επαρχιακή κυκλοφορία να μη περνάει μέσα από τα κέντρα τους.
 • Χάραξη ποδηλατόδρομων στα αστικά κέντρα μεγάλων νησιών για προσέλκυση ποδηλατιστών και σχετικών δραστηριοτήτων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Μέτρα προστασίας μόλυνσης θαλάσσιου περιβάλλοντος
Είναι πλέον αναντίρρητο γεγονός, ότι το θαλάσσιο περιβάλλον παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα και την Πάρο, δέχεται ισχυρότατες πιέσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, που γεννούν κινδύνους υποβάθμισης του. Ενδεικτικά αναφέρουμε απόρριψη η ανεπαρκής διαχείριση αστικών λυμάτων, ρίψη απορριμμάτων στις ακτές τα οποία καταλήγουν στην θάλασσα, διαρροές πετρελαιοειδών από σκάφη η βιομηχανικές και βιοτεχνικές παραγωγικές μονάδες κλπ.
-Συμφωνείτε με τα παραπάνω ?
Εάν εκλεγείτε, με ποιούς τρόπους σκοπεύετε να ενεργήσετε για να περιοριστούν οι εστίες του κινδύνου και οι συνέπειες τους στο θαλάσσιο περιβάλλον ?

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186) εντάσσονται μεταξύ άλλων :

– Ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄).

– Η επιβολή προστίμων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, κατά τις προβλέψεις των άρθρων 30 του ν. 1650/1986 και 4 του ν. 3010/2002.

– Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας, στο πλαίσιο και του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει.

– Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.

–  Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους κινδύνους που το απειλούν:

Το Ν. Αιγαίο είναι εκτεθειμένο σε σημαντικές πιέσεις και κινδύνους εξαιτίας αδύναμων πολιτικών και έλλειψης σχεδιασμού και πρόβλεψης για την προστασία της θάλασσας και των ακτών, πελατειακών σχέσεων, απουσίας πραγματικής περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, έντονης επιρροής μηχανισμών εκμετάλλευσης των δημόσιων αγαθών για ιδιοτελούς σκοπούς, φαινομένων μεγάλης διαφθοράς, άστοχων τεχνικών προτάσεων, ασθενικές δομές που δεν φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτα περιστατικά (πχ. Ναυάγιο Express Samina, Sea Diamond).

Οι προτάσεις μας

Η περιφέρεια σε συνεργασία με τις νησιωτικές κοινωνίες, πανεπιστήμια και περιβαλλοντικές οργανώσεις χρειάζεται να διαμορφώσει μια “Στρατηγική για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος του Ν.Αιγαίου”” στην οποία θα αναλύονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τη θάλασσα, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, τον Κανονισμό για την Αλιεία, τις Διεθνείς Συμβάσεις για το θαλάσσιο περιβάλλον. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει και δράσεις για την επίτευξη των στόχων/υποχρεώσεων, ανάμεσά τους δε:

(α) Καθιέρωση συγκεκριμένων διαδρομών για τα δεξαμενόπλοια έτσι ώστε να μην διέρχονται από οικολογικά και οικονομικά ευαίσθητες περιοχές. Ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων  που προσφέρει το σύστημα διαχείρισης της κίνησης των πλοίων (AIS), ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων και ρύπανσης της θάλασσας και να βελτιωθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση σε περιστατικά ρύπανσης.

(β)- Επικαιροποίηση των “Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης”, συνεχή εκπαίδευση προσωπικού και εθελοντών σε κάθε νησί κι απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού για την έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων και περιστατικών  που μπορούν να ρυπάνουν το Ν.Αιγαίο αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως (πχ. Sea Diamond).

(γ) Τη συνεργασία της Περιφέρειας με όλα – τα μεγάλα τουλάχιστον – λιμάνια των νησιών του Ν. Αιγαίου για την περιβαλλοντική διαχείρισή τους και την στενή  συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς λιμανιών (π.χ. Εuropean Sea Ports Organization – ESPO και ECOPORTS Foundation ) και περιβαλλοντικές οργανώσεις ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή Συστληματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS-PORT), ξεκινώντας από  ένα σύστημα περιβαλλοντικού ελέγχου του λιμανιού PERS (Port Environmental Review System).

(δ) Τον έλεγχο όλων των πλοίων που ελλιμενίζονται ή διέρχονται από τα νερά μας. Δημιουργία καταλόγου σκαφών, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές  και στα οποία θα απαγορεύεται ο ελλιμενισμός και η διέλευση από τα νερά μας.

(ε) Την υιοθέτηση σαφών προδιαγραφών για τις μηχανές και τα καύσιμα των σκαφών, ιδιαίτερα των επιβατηγών, με στόχο τον περιορισμό της αέριας και κάθε άλλης μορφής ρύπανσης, που προκαλείται από τα σκάφη, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη «καθαρών σκαφών» και τη χρήση «καθαρών καυσίμων».

(στ) Την εφαρμογή των κανονισμών για τη λειτουργία υποδομών παραλαβής αποβλήτων από τα μεγαλύτερα και μικρότερα σκάφη σε όλα τα λιμάνια και μαρίνες των νησιών, καθώς και πλωτές μονάδες παραλαβής πετρελαιοειδών σε σημαντικά περάσματα εμπορικών σκαφών. Στενή συνεργασία της Περιφέρειας με τους σχετικούς φορείς για την προώθηση του όσο το δυνατόν μεγαλύτερου διαχωρισμού των διαφόρων κατηγοριών πετρελαιοειδών στην πηγή και κατάλληλη επεξεργασία τους, με προτεραιότητα την αναγέννηση ορυκτελαίων, το διαχωρισμό και επαναχρησιμοποίηση πετρελαιοειδών και άλλων χημικών

(ζ) Η Περιφέρεια πρέπει να διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία κατάλληλων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό πάνω από 500 κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων επεξεργασίας των λυμάτων με φυσικά μέσα,  να υποστηρίζει και να ελέγχει την πορεία εφαρμογής, να διασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους.  Έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση των νερών μετά την επεξεργασία των λυμάτων. Κατάργηση της άμεσης ή έμμεσης απόρριψης στην θάλασσα ανεπεξέργαστων λυμάτων και κάθε είδους αποβλήτων από κάθε είδους σκάφη και βιομηχανικές – τουριστικές εγκαταστάσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ 13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Ζώνες αντιπυρικής προστασίας
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης έχει συμμετάσχει σε όλες τις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητη η κατάσβεση πυρκαγιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, η επίγεια κατάσβεση ήταν από πολύ δύσκολη έως αδύνατη, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα σημεία που είχαν ανάγκη. Πιστεύουμε ότι η χάραξη ζωνών αντιπυρικής προστασίας, σε επιλεγμένα σημεία, είναι απαραίτητη.
– Συμφωνείτε με τα παραπάνω ?
Εάν εκλεγείτε, πως σκοπεύετε να ενεργήσετε προς αυτήν την κατεύθυνση ?

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186) εντάσσονται μεταξύ άλλων :

– Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.

 Ο Οικολογικός Άνεμος θεωρεί ότι τα προγράμματα και τα μέσα αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα από:

– Προγράμματα καθαρισμού και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών (παλιά μονοπάτια)

– Δημιουργίας δικτύων φυσικών προστατευόμενων περιοχών, με εξασφάλιση πόρων για σύνταξη ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και έργων και οργάνωση της από κοινού διαχείρισής τους

– Άμεση κατάρτιση του Δασολογίου σε όλα τα νησιά κατά προτεραιότητα του Εθνικού Κτηματολογίου

 ΕΡΩΤΗΜΑ 18: ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΩΛΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Θεωρούμε ότι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει για την προστασία των υγροβιότοπων του νησιού είναι η σήμανση με ενδεικτικές πινακίδες των αντίστοιχων περιοχών. Ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε προς αυτή την κατεύθυνση και ειδικότερα όσον αφορά την οριοθέτηση και την προστασία των περιοχών της Πάρου που έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «NATURA 2000» ?

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, στις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 186) εντάσσονται μεταξύ άλλων:

– Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές

– Η εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής και ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).

Η στρατηγική του Οικολογικού Ανέμου για την προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura στα νησιά μας έχει ως εξής:

Αντιμετωπίζουμε τα νησιά ως ένα δίκτυο ευαίσθητων οικοσυστημάτων και την προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών στα νησιά ως μια ευκαιρία για να διαμορφώσουμε ένα πιο πράσινο μέλλον για τα νησιά στο Ν. Αιγαίο, και να στρέψουμε τις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες προς πράσινη κατεύθυνση.

Για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών περιοχών (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων) προτείνουμε τη στενή συνεργασία μεταξύ γειτονικών νησιών και τη δημιουργία φορέων που θα καλύπτουν περισσότερα νησιά, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, εφαρμογή καλών πρακτικών και την διαχείριση των περιοχών προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ευημερίας των νησιωτικών κοινωνιών.

Οι προτάσεις μας

Πολιτικές διάσωσης των απειλούμενων ειδών, με προτεραιότητα στην προστασία των οικοτόπων τους και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες των αντίστοιχων περιοχών. Δημιουργία συμμετοχικών κι αποτελεσματικών φορέων διαχείρισης ενοτήτων / δικτύων προστατευόμενων  περιοχών γειτονικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων και νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, σημαντικών για την αναπαραγωγή των ειδών περιοχών και περιοχών με κοράλια και θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας. Μια αποτελεσματική προστασία και διαχείριση απαιτεί τη διαμόρφωση στρατηγικών αλλά και οικονομικών εργαλείων που:

(α) θα επιτρέπουν την μακροχρόνια και όχι απλώς ευκαιριακή διαχείριση και προστασία των περιοχών, τη στελέχωση των απαραίτητων φορέων διαχείρισης των περιοχών με επιστημονικό προσωπικό, φύλακες, οικο-ξεναγούς κα, την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με τοπικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις, πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές οργανώσεις, την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα με στόχο διαρκή ενημέρωση για τις επιστημονικές και διαχειριστικές εξελίξεις κι ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών .

(β) θα δημιουργούν πηγές εσόδων για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών και δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα σε πράσινα επαγγέλματα, για νέους ανθρώπους, εμπλέκοντας στην προστασία των περιοχών τους νησιώτες

(γ) αντισταθμιστικά οφέλη (συμπεριλαμβανομένων και αποζημιώσεων)  για όσους πλήττονται από περιορισμούς και απαγορεύσεις απαραίτητες για την προστασία των οικοτόπων.

Σημαντικό εργαλείο φυσικά είναι ο καθορισμός χρήσεων γης και επιτρεπτών – μη επιτρεπτών δραστηριοτήτων για κάθε περιοχή, ώστε να μην δημιουργούνται ασάφειες ή εσφαλμένες προσδοκίες στους πολίτες, συχνά πηγή φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς.

Κάθε νησί θα αποφασίσει δημοκρατικά, μετά από δομημένη συζήτηση, για το αν θα επιτρέπει το κυνήγι αλλά μόνο για τους ντόπιους, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από αξιόπιστες μελέτες, στο πλαίσιο περιορισμών και κανόνων σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας ή θα θελήσει να απαγορεύσει πλήρως ή για κάποια χρόνια το κυνήγι.

Η Περιφέρεια πρέπει να σεβαστεί τις αποφάσεις των νησιωτικών κοινωνιών και να δημιουργήσει μηχανισμούς ελέγχου για την εφαρμογή τους. Επίσης, έχει την ευθύνη να αξιολογεί τα στοιχεία και να προχωράει σε μελέτες και σε σύστημα παρακολούθησης (monitoring) που θα δίνουν διαρκώς μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση της πανίδας σε κάθε νησί και συνολικά στην περιφέρεια, θα εντοπίζουν τους κινδύνους και τις απειλες, θα καταγράφουν τις εξελίξεις και θα προτείνουν διορθωτικά μέτρα με στόχο να διατηρείται η πανίδα και η βιοποικιλότητα γενικότερα σε κάθε νησί και ελαχιστοποιούνται οι κάθε είδους πιέσεις και απειλές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: