Αντικατάσταση πλαστικής σακούλας στην Άνδρο!

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Συλλόγου γυναικών Άνδρου στην οποία συμμετέχει η κυρία Ρόζα Καραγιαννίδου, υποψήφια με τον «Οικολογικό Άνεμο» στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην εκλογική περιφέρεια Άνδρου. Μια τέτοια πρωτοβουλία – που έχει φέρει αποτελέσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου –  είναι σημαντική όχι μόνο εξαιτίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υπερβολική κατανάλωση κι απόρριψη στο περιβάλλον και στη θάλασσα πλαστικών αλλά και γιατί η καθημερινή χρήση των πλαστικών σακουλών επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό με αρκετές εκατοντάδες ευρώ ετησίως καθώς το κόστος τους ενσωματώνεται στην τιμή των προϊόντων που αγοράζουμε. Στην Άνδρο το κόστος για πλαστικές σακούλες πρέπει να ξεπερνάει τα 100-150.000 Ευρώ ετησίως. Αυτά τα χρήματα μπορούν, ιδιαίτερα σήμερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, να παραμένουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό ή να επενδύονται τοπικά πχ για να παράγονται πάνινες τσάντες, πολλαπλών χρήσεων, να οργανώνονται προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.α.

Αξιοποιώντας την εμπειρία της κυρίας Καραγιαννίδου, ο «Οικολογικός ‘Ανεμος» θα εργαστεί για την υιοθέτηση παρόμοιων πρωτοβουλιών και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ακολουθεί το ακριβές κείμενο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άνδρου και των Super Markets του νησιού.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στην Άνδρο σήμερα ……………, ημέρα Δευτέρα, τα ακόλουθα συμβαλλόμενα μέρη:
1. Οι Δήμοι Άνδρου, νόμιμα εκπροσωπούμενοι από τους κ.     ……………. …………και 
2. οι ιδιοκτήτες ή εταιρείες των Super Markets, νόμιμα εκπροσωπούμενοι από τους κ.   ……………………………………..
Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Τα περιβαλλοντικά στοιχεία σχετικά με την κατασκευή, χρήση και αποσύνθεση της πλαστικής σακούλας 
2. Τα οικονομικά στοιχεία σχετικά με την αχρέωτη διανομή της πλαστικής σακούλας στα Super Markets, για όσα Super Markets την διαθέτουν αχρέωτη» 
3. Τα διεθνή παραδείγματα όσον αφορά τη χρήση της πλαστικής σακούλας 
4. Τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών για προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της καθημερινής οικολογικής καταστροφής και της αύξησης τοξικών χημικών ουσιών που οδηγούν σε υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής 
5. Την αναγκαιότητα περαιτέρω ανάληψης δράσεων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ενόψει και των χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης στη χώρα μας
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος Μνημονίου είναι το κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμων Άνδρου και των ιδιοκτητών των Super Markets, προκειμένου να υιοθετηθεί το μέτρο σταδιακής αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας στο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων Super Markets των Δήμων Άνδρου με την προώθηση συσκευασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον.
Συγκεκριμένα των κάτωθι: είτε α) τσάντα πολλαπλών χρήσεων είτε β) πάνινη η δυχτακι είτε γ}χάρτινη.
Ειδικότερα, αντικείμενο του Μνημονίου αυτού αποτελεί:
1. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη δυνατή προώθηση των οικολογικών συσκευασιών και εκπαίδευση του καταναλωτή στο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων Super Markets των Δήμων Άνδρου. 
2. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και εφαρμογής του μέτρου, για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών των Δήμων Άνδρου.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
1. Προοίμιο
Κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 1,2 τρισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες. Το πλαστικό παραμένει στο περιβάλλον για εκατοντάδες χρόνια. Το 98% των θαλασσοπουλιών της Ευρώπης έχει 35 κομμάτια πλαστικού στο στομάχι του. Η αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας συνεπάγεται κυρίως την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, αποτελεί πράξη φροντίδας του περιβάλλοντος είναι δηλαδή ένα θέμα που κυριολεκτικά επηρεάζει τον καθένα από μας. Σημειώνεται ότι η αχρέωτη διανομή της πλαστικής σακούλας επιβαρύνει την τελική τιμή των προϊόντων περίπου κατά 0,3%, για όσα Super Markets δεν την χρεώνουν».
Στη χώρα μας σημειώνεται μεγάλη αύξηση των αστικών απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν ληφθούν μέτρα θα βρεθούμε σε δεινή θέση όσον αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Απαιτείται από τη μια ανάπτυξη του συστήματος ανακύκλωσης αλλά από την άλλη και κατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων. Η αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από φιλικότερες προς το περιβάλλον συσκευασίες αποτελεί ένα μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης του οικολογικού προβλήματος. Κατά συνέπεια αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας, δηλαδή της ζωής, αγαθό υπέρτερο από οποιοδήποτε άλλο αγαθό.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τον στόχο να περιορίσει τις ποσότητες των σκουπιδιών. Η Άνδρος αν και είναι ένα μικρό νησί .συγκεντρώνει μεγάλους όγκους σκουπιδιών γεγονός που επιβάλλει την αναζήτηση όλων των λύσεων για προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος
2. Σκοπός
Εν κατακλείδι, σκοπός των συμβαλλομένων μερών, μέσω του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του καθενός, είναι η σταδιακή αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας στο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων Super Markets των Δήμων Άνδρου και η προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών που είναι:
είτε α) η τσάντα πολλαπλών χρήσεων είτε β) η πάνινη η δυχτακι είτε γ)χάρτινη.

ΑΡΘΡΟ 3
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών
α) Οι ιδιοκτήτες, εταιρείες ή εκπρόσωποι των Super Markets των Δήμων Άνδρου
Δικαιούνται:
1. Να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας και περιβάλλοντος των Δήμων Άνδρου και γενικότερα με τις υπηρεσίες των Δήμων Άνδρου προκειμένου να προωθηθεί ευκολότερα και αμεσότερα στους πολίτες-καταναλωτές το μέτρο αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας. 
2. Να χρησιμοποιούν έντυπο υλικό των Δήμων της Άνδρου με στόχο την πληροφόρηση του κοινού γύρω από τη χρήση πλαστικού και τη γενικότερη ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.
Υποχρεούνται:
1. Να προχωρήσουν σε σταδιακή αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας μίας χρήσεως με την προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών, όπως α) τσάντα πολλαπλών χρήσεων είτε β) πάνινη η δυχτακι είτε γ)χάρτινη. 
2. Να προχωρήσουν σταδιακά σε αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας από χάρτινη σε επί μέρους είδη εντός των καταστημάτων όπως π.χ. είδη μαναβικής ή αρτοποιείου η χύμα 
3. Να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους για τη φιλική για το περιβάλλον συσκευασία ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώνουν τους καταναλωτές. Η εκπαίδευση αυτή θα επαναλαμβάνεται μέσα σε εύλογα χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και να οδηγηθούμε σε σταθερή υιοθέτηση του μέτρου. 
4. Να υιοθετούν δράσεις, καθ’ υπόδειξη των Δήμων Άνδρου, προώθησης των φιλικότερων προς το περιβάλλον συσκευασιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής των Δήμων Άνδρου προκειμένου το μέτρο να γίνει ελκυστικότερο για τους πολίτες-καταναλωτές. 
5. Να υποβάλλουν ανά εξάμηνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, έκθεση όσον αφορά την πορεία ανάπτυξης και υλοποίησης του μέτρου στα Super Markets ανά δημοτικό διαμέρισμα.
β) Οι Δήμοι Άνδρου
Δικαιούνται:
1. Να ζητούν τη συνεργασία των ιδιοκτητών των Super Markets των Δήμων Άνδρου για την προώθηση και επιτυχή υιοθέτηση του μέτρου αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Υποχρεώνονται:
1. Να υποδείξουν στους ιδιοκτήτες των super markets, για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, τον υπεύθυνο εκ μέρους των Δήμων για συνεργασία και προώθηση του μέτρου. 
2. Να συνεργάζονται με τους ιδιοκτήτες των super markets για την εκπαίδευση του προσωπικού και των πολιτών-καταναλωτών όσον αφορά στην αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας και την αποδοχή συσκευασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον. 
3. Να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τον πληθυσμό για την υιοθέτηση της εν λόγω δράσης μέσω των τοπικών ραδιοσταθμών .τοπικές εφημερίδες, εκδηλώσεις ,σχολειά, συλλόγους ,εκκλησία και άλλων πρόσφορων μέσων. 
4. Να εκδώσει ενημερωτικό υλικό και να το διανείμει σε όλα τα διαμερίσματα των Δήμων και να προβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο την πρωτοβουλία αυτή. 
5. Να παραχωρήσει χώρο και οπτικοακουστικά μέσα για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
6. Να υποβάλλει ανά εξάμηνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, έκθεση όσον αφορά την πορεία ανάπτυξης και υλοποίησης του μέτρου στα Super Markets ανά δημοτικό διαμέρισμα.

ΑΡΘΡΟ 4
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του παρόντος Μνημονίου
14 ………………….
Έναρξη του μέτρου
Α’ Δίμηνο 2010
1. Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους και των δύο συμβαλλομένων μερών για την αναβάθμιση και καλλίτερη δυνατή υιοθέτηση του μέτρου από τους πολίτες-καταναλωτές.
2. Εκπαίδευση προσωπικού super markets στην υιοθέτηση συμπεριφορών συσκευασίας φιλικής στο περιβάλλον. 
3. Έκδοση ενημερωτικού υλικού και διανομή του σε όλα τα διαμερίσματα των  Δήμων Ανδρου.
Β’ Εξάμηνο 2010
1. Τα υπό στοιχεία, 1 και 2 αναφερόμενα στο Α’ τετράμηνο 
2. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των όρων του Μνημονίου.
ΑΡΘΡΟ 5
Διάρκεια Μνημονίου
Η διάρκεια του Μνημονίου μεταξύ Δήμων Ανδρου και των ιδιοκτητών των Super Markets θα είναι πέντε (5) χρόνια με έναρξη στις 14/…./2010 και θα ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος της πενταετίας για μια ακόμη πενταετία, μετά από επανεκτίμηση των αναγκών και εισήγησης της επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6
Όργανο Παρακολούθησης της εφαρμογής του παρόντος Μνημονίου
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνιστούν Πενταμελή (5 μέλη) Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, στην οποία θα συμμετέχουν:
Δύο (2) εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ή εταιρειών super markets, ως τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωτές εκπρόσωποι των ιδιοκτητών super markets, ως αναπληρωματικά μέλη.
Ο εκάστοτε υπεύθυνος της Διεύθυνσης Αστικού σχεδιασμού και Περιβάλλοντος ως τακτικό μέλος και ένας ακόμη υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης ως αναπληρωματικό μέλος.
Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καθαριότητας ως τακτικό μέλος και ένας ακόμη υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης ως αναπληρωματικό μέλος.
Ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος και ένας αναπληρωτής του με αντίστοιχη τεχνογνωσία που θα οριστούν από τους Δημάρχους Άνδρου με την έναρξη ισχύος του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματός τους.
Οι Δήμοι Άνδρου αναλαμβάνουν να καλούν τους εκπροσώπους των super markets με γνώμονα την αντιπροσώπευση όλων των εμπλεκομένων.

ΑΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τη γενική ευθύνη εφαρμογής και παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας. Ειδικότερα, η Επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα των δράσεων υλοποίησης του μέτρου, καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες του προγράμματος, εποπτεύει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των όρων του Μνημονίου και επιλύει κάθε διαφωνία σχετική με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής του Μνημονίου που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων, ακόμα και μέσω της δημιουργίας κοινών ομάδων εργασίας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
2. 2. Αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του μέτρου, καθώς και για κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του Μνημονίου Συνεργασίας και την υλοποίηση των στόχων του, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος Μνημονίου. 
3. 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά οποιοδήποτε άλλο συλλογικό όργανο των φορέων υλοποίησης, το οποίο κατά την κείμενη νομοθεσία τυχόν είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει.

ΑΡΘΡΟ 8
Λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης
1. Η Επιτροπή συγκαλείται τακτικώς τουλάχιστον μία φορά κάθε εξάμηνο και εκτάκτως, με πρωτοβουλία, είτε του Υπευθύνου των ιδιοκτητών super markets, είτε του Υπεύθυνου της Διεύθυνσης Αστικού σχεδιασμού και Περιβάλλοντος. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Επίσης, είναι υποχρεωτική η σύγκληση της Επιτροπής, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) από τα μέλη της Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών. Στο έγγραφο μνημονεύεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής. 
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής ισούται με τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Μνημονίου. 
3. Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην αίθουσα Συσκέψεων του …………………

 Εφόσον συμφωνήσει η πλειοψηφία των μελών μπορεί να συνεδριάσει αλλού. 
5. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Αστικού σχεδιασμού και Περιβάλλοντος οριζόμενο από τον Υπεύθυνο της Διεύθυνσης και με ευθύνη του στέλνονται έγκαιρα αντίγραφα στα άλλα μέλη της Επιτροπής. 
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των μελών της, ήτοι τρία (3) μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Εάν ένα μέλος της Επιτροπής διαφωνεί ως προς τη διατύπωση των πρακτικών υπογράφει αυτά αλλά αναγράφεται αναλυτικώς η διαφωνία του. 
7. 7. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορούν να καθοριστούν με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 9
Τελικές Διατάξεις
Για την τροποποίηση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας απαιτείται έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο αφού αναγνώστηκε, υπογράφηκε σε δύο πρωτότυπα και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα όμοιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ                           SUPER MARKET

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: